Konferencje naukowe 2019

 

Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury


-
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Kraków, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (zobacz na mapie)

Konferencja dedykowana profesorowi UP dr hab. Zbigniewowi Bauerowi w 5. rocznicę śmierci i 67. rocznicę urodzin.

W tym roku upływa 5. lat od śmierci naszego Kolegi, profesora Zbigniewa Bauera, wybitnego badacza mediów i teoretyka literatury. Z okazji tej rocznicy, celem upamiętnienia Jego dorobku naukowego oraz szczególnego miejsca, jakie zajmował w środowisku polskich badaczy oraz naszej społeczności akademickiej, zwłaszcza tych, których prace dotyczą zjawisk literackich i nowomedialnych, pragniemy zorganizować konferencję naukową. Jest ona poświęcona zagadnieniom, które Profesor Zbigniew Bauer podejmował w swoich badaniach, referatach, artykułach i książkach. Oferta tych zagadnień jest bardzo szeroka, tak szeroka jak zainteresowania Profesora. Chcemy bowiem zachęcić do udziału w konferencji grono badaczy, którzy w swojej refleksji podejmują zagadnienia związane ze współczesną cywilizacją medialną, zwłaszcza na polu badań medioznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych.

Zapraszamy uczestników do refleksji naukowej na temat następujących zagadnień:

- media tradycyjne i nowe media w perspektywie badań inter- i transdyscyplinarnych;

- metody jakościowe i ilościowe w badaniach mediów jako instytucji, produktów i tekstów medialnych (polityka, ekonomia mediów; technologie w przemysłach medialnych);

- posthumanistyka, transhumanistyka, neurokognitywizm jako nowe paradygmaty badań nad mediami i literaturą;

- media i literatura: pola przepływów i nowe praktyki adaptacyjne (intertekstualność, inter – i transmedialność); literatura sieciowa i literatura w sieci; cyfrowa literatura i jej nowe obiegi medialne; reportaż między mediami a literaturą;

- estetyka i inofoestetyka nowych mediów a praktyki odbiorcze i produkcyjne;

- opowieści transmedialne w perspektywie badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i medialnych;

- praktyki społeczne i recepcyjno-produkcyjne użytkowników mediów i literatury w kulturze Web 2.0/ Web 3.0;

- dziennikarstwo w nowych mediach: współczesne badania i tendencje na rynku nowych mediów;

- język i cechy nowych mediów, nowe gatunki i formaty medialne a przemiany współczesnej (cyfrowej) kultury i jej użytkowników;

- rynek mediów w Polsce na tle tendencji europejskich i pozaeuropejskich;

- badania nad mediatyzacją i tabloidyzację sfery publicznej; społeczna odpowiedzialność mediów i twórców przekazów medialnych;

- polityzacja mediów i konsekwencje społeczne tego procesu;

- (nowe) kompetencje medialne i cyfrowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

- etyka w dziennikarstwie i krytyce literackiej.

- Sieć jako metafora medialna i pole interakcji społecznych w cyberrzeczywistości;

- badania nad mediami i literaturą w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach;

- tradycja szkoły frankfurckiej w badaniach nad literaturą i mediami;

- teorie recepcji w badaniach medio- i literaturoznawczych.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.03.19 do 10.11.19. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać na adres mailowy: obm@up.krakow.pl. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł; doktoranci - 200 zł  (płatne na konto Uczelni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o akceptacji referatu do wygłoszenia.


Opłata konferencyjna:

360, 200

Organizatorzy konferencji:

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Badań nad Mediami


obm@up.krakow.pl

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

literatura, media, badania mediów, metody badań mediów


Aktualizacja:  2019-02-04