Konferencje naukowe 2019

 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. KWESTIE SPOŁECZNE, EKONOMICZNE, POLITYCZNE I MILITARNE – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA


-
Aula Akademii Pomorskiej w Słupsku
Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64 (zobacz na mapie)

Bezpieczeństwo to jedna z elementarnych, najważniejszych potrzeb każdego człowieka, a jej niezaspokojenie utrudnia, a czasami nawet nie pozwala na realizację innych potrzeb. Bycie bezpiecznym oznacza zatem wolność od różnego rodzaju zagrożeń (wewnętrznych i zewnętrznych). W tym kontekście bezpieczeństwo to takie kształtowanie zasad współżycia społecznego dla większości z nich, by umożliwić zaspokajanie podstawowych potrzeb, jak i tych wyższego rzędu, po to by zabezpieczyć interesy na przyszłość – dla kolejnych pokoleń. Kształtowanie tych zasad to proces złożony i skomplikowany, wymaga współdziałania  i kooperacji wielu podmiotów i instytucji ponadnarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych, które kształtują określony stan stosunków społecznych.  Tylko wówczas możliwe jest zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa pojmowanego jako wartość ,wokół której jednoczą się działania jednostek, grup społecznych i wielkich ludzkich zbiorowości. Wiek XXI przyniósł intensyfikację procesów globalizacyjnych i regionalizacyjnych w Europie i na świecie, a wraz z nimi pojawiły się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach analizy (globalny, regionalny, narodowy, subjednostki, personalny). 
W szczególnej sytuacji  znalazły się państwa Europy Środkowej i Wschodniej, dla których poczucie bezpieczeństwa zawsze stanowiło najważniejszy punkt odniesienia w działaniach na rzecz kształtowaniu międzynarodowego i europejskiego ładu politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego. Pragniemy, aby Konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków oraz wszystkich osób, dla których podniesione problemy są istotnym punktem odniesienia w działalności naukowej i badawczej.

Uwzględniając różnorodność i złożoność  problematyki proponujemy, ale nie ograniczamy, tematyki wystąpień:
-Wpływ globalizacji i procesów regionalizacyjnych na bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej;
-Wyzwania dla bezpieczeństwa makro i mikro ekonomicznego państw Europy Środkowej i Wschodniej;
- Geopolityczne wyzwania dla Polski w kontekście bezpieczeństwa;
- Współpraca Państw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego;
- Zagrożenia społeczno-kulturowe Europy Środkowej i Wschodniej;
- Zagrożenia polityczne Europy Środkowej i Wschodniej.


Opłata konferencyjna:

200 zł-600 zł

Organizatorzy konferencji:

Insytut Bezpieczeństwa NarodowegoWydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Akademia Pomorska w Słupsku


bezpieczenstwo2019@apsl.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, zagrożenia, geopolityka, globalizacja i procesy regionalizacyjne, bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej, zagrożenia społeczno-kulturowe, zagrożenia polityczne, bezpieczeństwo makro i mikro ekonomiczne, zagrożenia militarne