Konferencje naukowe 2019

 

Doświadczanie i wyrażanie włoskości


-
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Łódź, Pomorska 171/173, 91-404 Łódź (zobacz na mapie)

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?

Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro,

Una brezza lieve dal cielo azzurro spira,

Il mirto è immobile, alto è l’alloro!

“Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”

J. W. von Goethe

Doświadczanie włoskości w jej wąskim lub szerokim wymiarze, a także jej wyrażanie w sposób werbalny (w języku literackim, potocznym i specjalistycznym) i niewerbalny (przy pomocy kodów związanych ze sztuką, kanonami estetyki, życiem codziennym), stanowić będą przedmiot II już Zjazdu Stowarzyszenia Italianistów Polskich.

Najprościej i intuicyjnie można byłoby uznać, że włoskość (wł. italianità) to wszystko to, co włoskie lub inspirowane tym, co w sposób spontaniczny uznawane jest za włoskie. W perspektywie różnych metodologii badawczych włoskość jest terminem, któremu nadaje się złożone znaczenie przez odniesienie do Włoch, Włochów i języka włoskiego. Włoskość wywołuje szerokie spektrum skojarzeń związanych z geografią (terytorium, klimat, ukształtowanie, pejzaż),  dziedzictwem materialno-kulturowym (styl życia, kuchnia, rzemiosło, moda), a także najwyższymi przejawami ducha i geniuszu Włochów (sztuka, literatura, film, teatr, architektura, technika, nauka włoska). Od wieków tak pojmowana włoskość z jednej strony przyciągała do Włoch, z drugiej – emanowała na inne kraje, włączające jej aspekty do własnego dziedzictwa kulturowego.

Ważnym elementem tej emanacji jest w efekcie doświadczanie i wyrażanie włoskości, które przybiera różne formy i odbywa się poprzez użycie wielu kanałów komunikacyjnych sięgających intelektu oraz zmysłów określonego odbiorcy.

Zarówno pierwszy adresat, zazwyczaj motywowany zainteresowaniem Włochami i Italią, jak i drugi, spontanicznie poddany spływającym informacjom, znakom i bodźcom, wyrabiają sobie indywidualne pojęcie i tworzą własną definicję włoskości. Rozumiana może być zatem jako zbiór, ale także pojedyncze przejawy włoskiej topografii i natury, kultury, języka i mentalności, które odznaczają się na tle innych, również narodowościowo lub terytorialnie sprecyzowanych, jak choćby „polskość”, „niemieckość”, „hiszpańskość”, „europejskość”, „amerykańskość” itp.

Problematyka podejmowana podczas spotkania oscylować będzie zatem wokół pytania, czym jest i w czym się przejawia zjawisko, które wąsko lub szeroko nazywa się „włoskością”, a jednocześnie w jaki sposób jest ono prezentowane i doświadczane, jak również na czym polega i do jakich efektów prowadzi jego recepcja.

Do udziału w konferencji zapraszamy italianistów i nie tylko, wszystkich, których w ramach takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, historia, historia sztuki i inne obszary humanistyczne, zajmuje i przyciąga zjawisko włoskości.

Wśród zagadnień, które będą podstawą bardziej szczegółowej dyskusji mogą się znaleźć następujące tematy:

- specyfika języka włoskiego na tle innych języków europejskich;

- literatura włoska oraz obca odnoszona do różnych wymiarów i obrazów włoskości;

- specyfika kultury włoskiej na tle innych kultur;

- włoskość w literaturze i wpływ kultury włoskiej na literaturę;

- włoskość w kinematografii, sztukach pięknych i sztukach performatywnych;

- charakterystyczne italiana w zbiorach muzealnych, w pejzażu architektonicznym, w życiu społecznym Polski i innych krajów;

- terminologia związana ściśle z włoskim obszarem językowo-kulturowym;

- italianizmy;

- problemy w przekładzie i adaptacji pojęciowej włoskich terminów kulturowych;

- nazwy własne jako wyróżniki włoskości;

- motyw i problematyka włoskości w dydaktyce języka włoskiego jako obcego;

- stereotypy dotyczące Włoch i Włochów;

- italianità jako problem społeczno-polityczny (dawniej i współcześnie);

- włoskie kontakty międzynarodowe;

- „włoskości” pojmowane przez pryzmat sztuki kulinarnej, mody i kanonów piękna, wzornictwa przemysłowego, designu, turystyki, Made in Italy itd.;

- wszystko, co z gruntu uznawane jest i postrzegane jako „włoskie”.

Zgłoszenia:

Termin nadsyłania zgłoszeń

do 30 czerwca 2019

Dane w zgłoszeniu

imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacja, adres e-mail, adres do korespondencji, nr telefonu, tytuł i informacja na temat planowanego wystąpienia (streszczenie lub założenia na ok. 200 słów)

Sposób zgłoszenia

Link do formularza online:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO1DZx19Yc3BBrcRq2jCKchVUMUZHVThKMU9CODhZVExWWlRUVEs0RlVNSC4u

lub za pomocą zał. formularza przesłanego na adres e-mail:zjazd2sip@uni.lodz.pl


Opłata konferencyjna:

400 zł dla członków SIP 450 zł dla innych uczestników

Organizatorzy konferencji:

Organizatorzy konferencji Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego; Stowarzyszenie Italianistów Polskich SIP

Komitet organizacyjny:
Kierownictwo prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski – dr Joanna Ozimska
Sekretarze mgr Justyna Groblińska – mgr Katarzyna Kowalik – mgr Ilario Cola
Współpraca dr Katarzyna Woźniak (UWr, sekretarz SIP) – mgr Aleksandra Makowska-Ferenc – mgr Katarzyna Muszyńska – lic. Dominika Kobylska

Komitet nauk


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

włoskość


Źródło:  http://www.italianistyka.uni.lodz.pl

Aktualizacja:  2019-03-04