Konferencje naukowe 2019

 

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU.INSPIRACJE I EFEKTY PLANOWANIA ORAZ ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIAST


-
Collegium Maius, Uniwersytet Opolski
Opole, pl. Kopernika 11, Opole (zobacz na mapie)

Cel konferencji:

Celem konferencji jest promowanie upowszechnianie i wymiana nowych wyników badań wśród przedstawicieli środowiska naukowego, między pracownikami naukowya także decydentami decydentów i praktykami praktyków w zakresie odpowiedzialnych za  planowania planowanie przestrzenne oraz zarządzania zarządzanie rozwojem miast. Omówione zostaną potrzeby i rezultaty badań dotyczących najnowszych problemów oraz wyzwań w zakresie funkcjonowania miast i obszarów miejskich. Dyskusja naukowa koncentrować się będzie wokół dwóch głównych zagadnień, tj:

1.       Przekształcenia struktury funkcjonalnej miast;

2.       Ewolucja koncepcji planowania przestrzennego miast.

Jako szczegółowe zagadnienia, które stanowić będą przedmiot rozważań proponujemy:

·         pomysły, prognozy, plany i programy rozwoju miast w urbanizującej się przestrzeni,

·         odbudowa i kształtowanie funkcji miejskich,

·         zintegrowane i partycypacyjne zarządzanie miastami i oraz obszarami miejskimi,

·         zrównoważony rozwój miast,

·         miejski rynek nieruchomości,

·         system ekologiczny miasta (miejskie problemy ekologiczne),

·         planowanie i funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

·         zagospodarowanie i użytkowanie przestrzeni publicznych,

·         edukacja w sferze planowania i rozwoju miast,

·         miasta jako regionalne bieguny wzrostu,

·         dobre praktyki w zakresie planowania urbanistycznego oraz programowania rozwoju miast.

Adresaci konferencji

·         pracownicy naukowi oraz naukowo – dydaktyczni z kraju i zagranicy zajmujący się problematyką miejską: ekonomiści, geografowie, socjolodzy, urbaniści, architekci, planiści przestrzenni,

·         przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za politykę rozwoju miast,

·         przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarach związanych z problematyką miejską,

·         studenci kierunków kształcenia związanych z tematyką konferencji,

·         wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

 

Termin nadsyłania artykułów: 26 maja 2019 r. Teksty należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism UO.

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają:

·  pełne wyżywienie (od kolacji dnia 26 maja do obiadu 28 maja 2019 r.);

·  materiały konferencyjne;

·  zwiedzanie Opola;

* publikację w czasopiśmie naukowym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):
„Studia Miejskie” lub "Economic and Environmental Studies" (za dodatkową opłatą)

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o:

· zgłoszenie uczestnictwa  oraz przesłanie streszczenia artykułu zgodnie z formularzem on-line do dnia 29 marca 2019 r.:

https://goo.gl/forms/0vHQyOWjLbIR358T2

· wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 15 kwietnia 2019 r. na następujące konto:

26 1140 2017 0000 4302 1303 6739

ERSA Sekcja Polska

z dopiskiem „Imię i Nazwisko, Miasta XXI, 2019

 

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

The European Regional Science Association Polish Section (ERSA Sekcja Polska)

PARTNER KONFERENCJI:

Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Opłata konferencyjna:

630 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski Ul. Ozimska 46 a              45 – 058 Opole      


miasta@uni.opole.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Socjologia, Architektura i Urbanistyka, Geodezja i Kartografia

Słowa kluczowe:

urbanistyka, rozwój miast, miejski rynek nieruchomości, struktura funkcjonalna miasta, zrównoważony rozwój miasta