Konferencje naukowe 2019

 

Narracje historyczne we współczesnym świecie


-
Biblioteka Główna UKW
Bydgoszcz, ul. Szymanowskiego 3 (zobacz na mapie)

 

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową

     „Narracje historyczne we współczesnym świecie

Bydgoszcz, 21 października 2019 roku

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

 ul. Karola Szymanowskiego 3, sala konferencyjna (I piętro)

 

 

Organizatorzy:

dr Anna Garczewska: Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

dr Krzysztof Garczewski: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Albert Kotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Jacek Maciejewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. UKW dr hab. Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. UKW dr hab. Aleksander Lasik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. AH dr hab. Zbigniew Leszczyński, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk

prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. UKW dr hab. Radosław Sajna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. KUL dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Instytut Europy Środkowej, Lublin

prof. UW dr hab. Anna Warakomska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. UKW dr. hab. Marek Zieliński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

dr Anna Garczewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

Szanowni Państwo!

W 2018 roku Polska świętowała stulecie odzyskania niepodległości. W kontekście tego wyjątkowego dla naszego państwa wydarzenia, powracano także do innych istotnych aspektów historii. Poszczególne obchody rocznicowe, organizowane w Polsce oraz w innych państwach Europy i świata, skłaniają do pogłębionej refleksji na temat miejsca i roli, jaką odgrywają wydarzenia historyczne we współczesnym dyskursie publicznym.

Obecny rok związany jest również z wieloma istotnymi dla Polski i świata wydarzeniami rocznicowymi: 75-ta rocznica Powstania Warszawskiego, 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej, czy 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce i upadku muru berlińskiego, będącego następstwem wydarzeń, do których doszło wcześniej w Europie Wschodniej, to tylko wybrane przykłady. Przygotowania i przebieg kolejnego „roku rocznic” wywołują ponadto dyskusje na temat ścierania się w poszczególnych państwach świata nierzadko przeciwstawnych wobec siebie narracji historycznych, rozumianych przede wszystkim jako sposób przedstawiania i interpretacji poszczególnych faktów historycznych.

Podczas konferencji organizatorzy proponują także przeanalizowanie takich zagadnień jak:

- miejsce i rola historii Polski w dyskursie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przekłamań pojawiających się na jej temat

- narracje historyczne w dyskursie publicznym wybranych państw świata, zwłaszcza Polski, Niemiec, Ukrainy czy Rosji

- manipulowanie obrazami przeszłości dla osiągania określonych celów w polityce wewnętrznej i międzynarodowej wybranych państw świata

- sposoby reakcji na manipulacje historyczne, pojawiające się też w ostatnich latach w Europie, w kontekście szeroko pojętej dezinformacji

- tworzenie wspólnych podręczników do historii

- prowadzenie „pozytywnej” i „negatywnej” polityki historycznej we współczesnym świecie

- historia w polityce wewnętrznej i międzynarodowej innych wybranych państw świata

- prawne granice wolności twórczości artystycznej a prawda historyczna w sztuce

- historia w przekazie medialnym wybranych państw świata

- odwołania do wydarzeń historycznych w mediach społecznościowych 

- wyobrażenia o przeszłości w czasach kultury audiowizualnej

- filmy fabularne jako narzędzie kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa

- dokumenty filmowe i telewizyjne w upowszechnianiu wiedzy historycznej

- edutainment historyczny - doświadczenia polskie i zagraniczne

- nawiązania do wydarzeń historycznych w grach

- rekonstrukcje historyczne i wizualizacje historyczne

- muzyka jako nośnik wiedzy historycznej

- rola języka w promowaniu historii

- lingwistyka kulturowa a narracje historyczne i dyskurs polityczny

- komunikacja międzykulturowa a potrzeba własnej narodowej narracji historycznej

- Internet w historii - historia w Internecie

- narracyjne muzea multimedialne

- wpływ kultury audiowizualnej na narracje o przeszłości.

Przytoczone powyżej zagadnienia nie stanowią zamkniętego katalogu, lecz są jedynie zaproszeniem do podjęcia dyskusji również nad innymi aspektami związanymi z  miejscem i rolą narracji historycznych we współczesnym świecie.

Organizatorzy przewidują konferencję o charakterze interdyscyplinarnym. Zapraszamy do udziału nie tylko historyków, politologów, czy medioznawców, lecz także przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych powyższą tematyką. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, która w dniu 20 stycznia 2020 roku, a więc dokładnie trzy miesiące po obradach konferencyjnych, obchodzić będzie setną rocznicę powrotu w granice Polski.

Niniejsza konferencja wpisuje się także w obchody rocznicowe bydgoskiej uczelni, świętującej w 2019 r. pięćdziesięciolecie istnienia.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i należy ją wnieść po informacji o zaakceptowaniu tematu wystąpienia, nie później niż do 20 września 2019 r. na poniższe konto uczelni:

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

 W tytule przelewu prosimy wpisać: „Konferencja Narracje historyczne. Imię i nazwisko uczestnika”.

Faktury będą wystawiane tylko na instytucje, które dokonają przelewu opłaty konferencyjnej.

W ramach tej opłaty organizatorzy przewidują materiały konferencyjne, wyżywienie oraz publikację tekstów prelegentów w formie punktowanej recenzowanej pracy zbiorowej (e-book). Warunkiem opublikowania tekstu, który należy przesłać do końca listopada 2019 r., jest pozytywna opinia recenzenta.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać na adres:  garczewska@ukw.edu.pl   do  10 września 2019 r.   W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, afiliacja, temat referatu, abstrakt [do 1000 słów].

Z wyrazami szacunku

dr Anna Garczewska

dr Krzysztof Garczewski

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI:

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa: do 10 września 2019 r.

Informacja o przyjęciu propozycji referatów na konferencję: do 12 września 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 20 września 2019 r.

Opublikowanie programu konferencji: do 30 września 2019 r.

Konferencja: 21 października 2019 r.

Przesłanie tekstu do publikacji: do 30 listopada 2019 r.


Opłata konferencyjna:

250 zł

Organizatorzy konferencji:

dr Anna Garczewska : Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i dr Krzysztof Garczewski: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, internet, film, nowe media, popkultura, tożsamość narodowa, historia, polityka historyczna, narracje historyczne, polityka pamięci


Aktualizacja:  2019-05-15