Konferencje naukowe 2019

 

Drogi Europy - Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka


-
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Poznań, Uniwersytetu Poznańskiego 5 (zobacz na mapie)

W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację, a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich. 

Wizje polityki i historii, które sprawczość dziejową przypisują albo wyłącznie wybitnym jednostkom, albo wyłącznie wielkim grupom społecznym, wydają się zbyt jednostronne, by wyjaśniać złożone procesy konfliktu i pojednania, których świadkiem w ciągu ostatnich dekad była Europa. Usiłując zniuansować obraz tego procesu, warto zestawiać perspektywy mikrohistoryczne z analizami generalnymi, relacje naocznych świadków wydarzeń z ocenami formułowanymi przez ludzi, którzy, z racji późniejszego urodzenia, znają jedynie konsekwencje tych wydarzeń. 

Liczymy, że perspektywa, którą proponujemy, okaże się interesująca nie tylko dla politologów i historyków, lecz także dla metodologów nauk społecznych i humanistycznych, socjologów, filozofów społecznych i politycznych, etyków, teologów oraz kulturoznawców i literaturoznawców, badających sposób, w jaki doświadczenia konfliktu i pojednania znajdują swój komentarz w dziełach artystycznych. 

Skupić pragniemy się na następujących zagadnieniach:

  • roli jednostek i grup społecznych w zabieganiu o historyczne porozumienie pomiędzy Polską a jej sąsiadami, a także pomiędzy różnymi siłami politycznymi w Polsce
  • myślicielach oraz myśli politycznej, która warunkowała procesy pojednania po II wojnie światowej
  • teoretycznych koncepcjach pojednania politycznego (political reconciliation) oraz rywalizacji, sporu i walki politycznej
  • polityce pamięci, związanej z wskazanymi wydarzeniami, a także obchodami ich rocznic
  • sposobach upamiętniania rocznic uniwersalnych w Polsce i innych krajach europejskich
  • możliwości i metodach przeciwstawiania się agresji i nienawiści w debacie publicznej
  • dziełach kultury, które odzwierciedlały, inspirowały lub przeciwstawiały się próbom pojednania, bądź też wspierały lub krytykowały te procesy (np. krytyka porozumień okrągłostołowych w literaturze)
  • roli kościołów i związków wyznaniowych w budowaniu dialogu pomiędzy państwami i społeczeństwami europejskimi.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.drogieuropy.pl.


Opłata konferencyjna:

250-600 zł

Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie im. Jerzego TurowiczaFundacja Konrada Adenauera
Wydawnictwo Znak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


konferencja@drogieuropy.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Europa, pojednanie, okrągły stół, mur berliński


Źródło:  http://drogieuropy.pl/

Aktualizacja:  2019-05-02