Konferencje naukowe 2019

 

III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI w. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość


-
Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa, Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4. (zobacz na mapie)

Przypadające w bieżącym roku siedemdziesięciolecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i dwudziestolecie ratyfikacji Traktatu przez Rzeczpospolitą Polską skłaniają do refleksji nad problemami kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich i obrony militarnej w świetle dynamicznych przemian geopolitycznych w polityce światowej. Obie rocznice stanowią kontekst organizowanej przez nas wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi cyklicznej, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość. W przededniu jubileuszowego szczytu NATO proponujemy Państwu udział w naukowej debacie, która ma dotyczyć wyzwań bezpieczeństwa podejmowanych przez nas w minionym okresie oraz tych, którym musimy sprostać dzisiaj i w przyszłości. Zapraszamy do wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo Polski jako cenioną przez wszystkich wartość, proces zachodzący wymiarze społecznym i technicznym oraz zjawisko obejmujące fakty z przeszłości, zmiany zachodzące współcześnie i symptomy zwiastujące przyszłość. Dwudziestoletni okres przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dobrą okazją do kompleksowego spojrzenia na zrealizowane w Polsce zamierzenia i ich rezultaty. Uwzględniając ważną rolę przypadającej w obecnym roku rocznicy zapraszamy do debaty nad określeniem stanu bezpieczeństwa politycznego i militarnego Polski w tym okresie oraz wpływu współpracy sojuszniczej na jego poziom. Problematyka uczestnictwa Polski w sojuszach międzynarodowych i koalicjach wpływających na pozycję międzynarodową naszego kraju, stanowi ważną płaszczyznę badań naukowych, której zamierzamy poświęcić dyskusję w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość. Ważną część dyskusji stanowić będzie bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i militarnym. Udział polskich kontyngentów w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w okresie członkostwa Polski w NATO miał istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Równie ważne w tym kontekście jest znaczenie uwarunkowań geopolitycznych oraz wynikających z nich założeń i koncepcji strategicznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz polityki bezpieczeństwa realizowanej przez władze państwowe na przestrzeni ostatnich stu lat, a także Sił Zbrojnych RP, jako głównego komponentu systemu bezpieczeństwa militarnego i współpracy sojuszniczej, w tym także procesu ich transformacji wynikającej ze zobowiązań sojuszniczych i określanych w ramach sojuszy standardów. Proponujemy zatem Państwu debatę w ramach głównych obszarów problemowych: polityczno-militarnego, kulturowego i gospodarczego wymiaru bezpieczeństwa narodowego oraz Polski w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Zapraszamy do udziału w konferencji ośrodki naukowo-dydaktyczne, instytucje publiczne i prywatne, które widzą potrzebę całościowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego NATO. Zakładamy, że Państwa uczestnictwo w konferencji przybliży nas wszystkich do odpowiedzi na wiele pytań naukowych o genezę, stan obecny i perspektywy bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Zuziak

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Žilinská Univerzita v Žiline


Opłata konferencyjna:

400 zł / 250 zł studenci i doktoranci

Organizatorzy konferencji:

Dane kontaktowe: - w sprawach zgłoszeń i publikacji pokonferencyjnej dr Anna Zasuń mail: a.zasun@ujd.edu.pl tel. 509 957 296 - w sprawach organizacji konferencji dr Leszek Sykulski mail: l.sykulski@ujd.edu.pl tel. 882 100 091


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, NATO, mniejszości narodowe, transformacja, ekonomia, świat, militaria, siły zbrojne, koncepcej strategiczne, sojusznicy, NATO - Rosja


Źródło:  http://www.insib.ujd.edu.pl/770,Nauka

Aktualizacja:  2019-09-05