Konferencje naukowe 2019

 

„Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”


-
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii UŚ
Sosnowiec, Grota Roweckiego 5 (zobacz na mapie)

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
serdecznie zapraszają do udziału w
IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”
na temat
„Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”
Sosnowiec, 26–27 września 2019 r.


Gościem honorowym konferencji będzie praprawnuczka Karola Darwina – Ruth Padel – wybitna poetka brytyjska, laureatka wielu prestiżowych nagród, która interesuje się naukami przyrodniczymi i ekologią.

Konferencja z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” odbywa się co dwa lata, a jej czwarta edycja nawiązuje nazwą do pierwszej – „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze” z 2013 roku. Tym razem chcielibyśmy jednak skupić uwagę uczestników konferencji wyłącznie na zwierzętach, w celu zaprezentowania złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych i in. ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt. Przedmiotem namysłu będą zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem).
Zapraszając do udziału w debacie wyznaczonej ramą: mit – stereotyp – uprzedzenie, zachęcamy również do refleksji nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć, dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” etc., ów fałsz etologiczny demitologizujących. W tym kontekście przewidujemy także rozważania nad antropocenem, epoką, która dowodnie wykazując olbrzymią wagę wzajemnych zależności wszelkich form życia na Ziemi, nakazuje dekonstrukcję międzygatunkowych relacji, w tym relacji zwierzęcia ludzkiego z non-human persons. Otwierając pole zarówno do rozważań syntetycznych, jak i do szczegółowych dociekań analitycznych, nasza konferencja od lat gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy, których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznaczają nowe kierunki wiedzy, zorientowanej na pogłębiony, nieantropocentryczny namysł nad relacjami międzygatunkowymi, w tym zwłaszcza wiedzy spod znaku posthumanistyki, ekokrytyki, ekofilozofii, ale także ekoantropologii oraz wszystkich innych, dla których pytania o związki między human a non-human persons stanowią przedmiot refleksji.

Proponujemy następujące obszary rozważań (z uwzględnieniem namysłu: mity – stereotypy – uprzedzenia):
 Tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne)
 Zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne)
 Zwierzę jako przedmiot/obiekt refleksji naukowej (filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi)
 Praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie)
 Podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu
 Zwierzęta w antropocenie/epoka człowieka wobec zwierząt

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.
Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. Wypełniony formularz wraz z abstraktem (ok. 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 15 lipca 2019 r. na adres: zookonferencja@gmail.com
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 30 lipca 2019 r.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €). Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Nr konta podamy po przyjęciu zgłoszenia.


Opłata konferencyjna:

400 PLN lub 100 EUR

Organizatorzy konferencji:

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ,
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ


zookonferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Weterynaria, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

Ekofilozofia, ekokrytyka, stereotyp, mit, zwierzę(ta), uprzedzenia, ekoantropologia


Źródło:  https://www.animalconference.pl/

Aktualizacja:  2019-06-30 09:28:13