Konferencje naukowe 2019

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu KULTURA-MUZYKA-EDUKACJA na temat: Nauczyciel w ponowoczesnym świecie – w poszukiwaniu tożsamości i źródeł rozwoju zawodowego i osobowego V Ogólnopols


-
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała (zobacz na mapie)

ZAŁOŻENIA  I  CELE   KONFERENCJI

Zmiana kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego edukacji pociąga za sobą potrzebę podejmowania pogłębionej refleksji nad kondycją zawodu nauczyciela i wyzwań jakie stawia przed nim fenomen ponowoczesności. Uczenie się efektywnego pełnienia roli zawodowej przez nauczyciela to proces długotrwały, dynamiczny i złożony, na który wpływ mają różnorodne, czasami odmienne perspektywy, przekonania i praktyki. Dotyczą one formowania się tożsamości zawodowej, relacji interpersonalnych nawiązywanych w nowym kontekście społecznym oraz konstruowania wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Podejmowanie i pełnienie roli zawodowej nauczyciela wiąże się nie tylko z nabywaniem wiedzy naukowej, doskonaleniem umiejętności w praktyce i rozwijaniem cech osobowości w doświadczeniu pedagogicznym, ale także dotyczy kształcenia siebie, swojej tożsamości oraz perspektyw postrzegania i interpretowania świata. W proces codziennych działań nauczycieli uwikłana jest refleksja nad własną praktyką edukacyjną.

Zachęcamy do udziału w konferencji osoby zajmujące się teorią i analizą praktycznych działań nauczycieli w kontekście przemian paradygmatów i ideologii edukacyjnych, szczególnie zainteresowanych problematyką tożsamości, kompetencji i cech osobowych nauczyciela, rozwoju zawodowego i jego uwarunkowań, relacji z innymi podmiotami edukacyjnymi, a także etycznym wymiarem zawodu nauczyciela.  Tematyka tegorocznej konferencji skoncentrowana jest wokół współczesnych tendencji w kształceniu nauczycieli, kompetencji profesjonalnych związanych z zawodem nauczyciela oraz ewolucji jego funkcji zawodowych.

 Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie naukowe będzie stanowiło próbę krytycznej refleksji nad działaniami dydaktyczno-wychowawczymi, opiekuńczymi, resocjalizacyjnymi  i artystycznymi podejmowanymi przez nauczycieli i przyczyni się do  wykorzystywania jej rezultatów w doskonaleniu ról zawodowych nauczycieli, rozpoznawaniu czynników warunkujących przebieg  rozwoju zawodowego i osobowego.

PROPONUJEMY   DYSKUSJĘ   W   NASTĘPUJĄCYCH  GRUPACH  PROBLEMOWYCH:

1.      Nauczyciel: misja – zawód –powołanie?

2.      Przemiany ról zawodowych nauczyciela: przeszłość –teraźniejszość -przyszłość

3.      Nauczyciel jako kreator rzeczywistości edukacyjnej

4.      Konteksty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela

5.      Tożsamość współczesnego nauczyciela

6.      Indywidualny, osobowościowy wymiar zawodu nauczyciela

7.      Role nauczyciela z perspektywy oczekiwań społecznych

8.      Osobiste koncepcje nauczycieli dotyczące roli i filozofii kształcenia i wychowania

9.      Wokół powinności i odpowiedzialności nauczyciela w społeczeństwie demokratycznym

10.  Stymulatory i inhibitory rozwoju zawodnego i osobowego nauczyciela

11.  Kształcenie, doskonalenie i samokształcenie nauczyciela

12.  Etyczny wymiar pracy nauczyciela – ewolucja etosu pracy pedagogicznej

Mamy nadzieję, że spotkanie uczestników konferencji będzie stanowiło forum wymiany  doświadczeń  między  twórcami, artystami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w ośrodkach akademickich, w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz w instytucjach kultury.


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Rafał Majzner dr hab. Ewa Kochanowska


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

Kultura, edukacja, nauczyciel


Źródło:  https://katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/?page_id=528

Aktualizacja:  2019-07-05 11:36:33