Konferencje naukowe 2017

 

Rodzina w świecie "nowej gospodarki"


-
Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Kraków, ul. Gramatyka 8A (zobacz na mapie)

Rodzina jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach i nieustająco popularnym tematem opracowań naukowych. Formy życia rodzinnego, choć powszechne, są również kulturowo zróżnicowane, a socjalizacja, relacje intymne, współpraca ekonomiczna i długotrwałe, relatywnie stabilne relacje są odmiennie konstruowane i doświadczane w zależności od warunków zewnętrznych.

Podczas naszej konferencji chcielibyśmy poddać refleksji współczesną rodzinę, która funkcjonuje w świcie podporządkowanym regułom “nowej gospodarki”. Termin ten odnosi się do tych segmentów gospodarki, w których produkcja, sprzedaż i dystrybucja są coraz bardziej uzależnione od komputerów, telekomunikacji oraz internetu. W szczególności stosuje się on do tych wszystkich gałęzi przemysłu, które wytwarzają bądź użytkują innowacyjne, nowatorskie technologie.

Jednak “e-gospodarka” ma także negatywne konsekwencje – wzrastające nierówności dochodów, powszechność nowych, nietypowych form zatrudnienia (atypical employment) określanych jako “elastyczne formy zatrudnienia”, innowacje technologiczne, które zacierają granice między pracą a domem, a także stwarzają presję na wydłużenie czasu pracy etc. Sytuacja poszczególnych kategorii pracowników jest zróżnicowana, ale “nowa gospodarka” oznacza wzrost niepewności i ryzyka dla wszystkich. Wobec tych zjawisk ludzie mogą być zmuszeni do polegania na wsparciu ze strony trwałych sieci społecznych, co wzmacnia więzi rodzinne i zwiększa znaczenie ekonomicznej funkcji rodziny.

Chcielibyśmy przedyskutować, kwestię wpływu technologii na rodzinę i vice versa. Jesteśmy bowiem przekonani, że mimo ogromnego zainteresowania socjologów rodziną nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

W tym obszarze mieści się kilka – interesujących naszym zdaniem – pytań:

W jaki sposób rodziny wykorzystują technologie (informatyczne, medyczne i inne)? 

Czy rozmaite wymiary funkcjonowania rodziny stanowią impuls do rozwoju nowych technologii?

W jaki sposób przemiany komunikacji – upowszechnienie maili, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych etc. w sferze zawodowej i prywatnej oddziałują na instytucję rodziny?

Czy/w jaki sposób technologia zmienia samą instytucję rodziny, sposoby jej tworzenia, strukturę, więzi w rodzinie, systemy aksjonormatywne, relacje między tym, co prywatne a tym, co publiczne?

Jak wykorzystanie technologii przyczynia się do poprawy jakości życia lub jej pogorszenia w związku ze zmianami, jakie powoduje w organizacji życia rodzinnego?

Drugą grupą interesujących nas problemów są te związane z ekonomiczną funkcją rodziny, która ma podstawowe znaczenie w czasach “e-gospodarki” z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w sytuacji rosnącego ryzyka, wzrasta rola instytucji społecznych zapewniających wsparcie, do których należy rodzina. Po drugie przedsiębiorczość rodzinna, zdominowana przez mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, stanowi znaczną część wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych. Z tych względów zapraszamy do refleksji nad następującymi problemami:

relacje rodzinne i rodzicielstwo w świecie prakarnej pracy

nietypowe formy zatrudnienia a rodzinne sieci wsparcia, więzi krewniacze w społeczeństwie ryzyka,

doświadczenie granicy między pracą a życiem rodzinnym,

konflikty między rodziną a pracą i sposoby osiągania równowagi między nimi,

stare i nowe problemy z podziałem władzy i obowiązków w rodzinie,

firmy rodzinne w “nowej gospodarce”.


Organizatorzy konferencji:

Wydział Humanistyczny Akademii Górnicz-Hutniczej w KrakowieSekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa SocjologicznegoInstytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

rodzina, nowe technologie, nowa gospodarka

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http:// http://wh.agh.edu.pl/konferencje/rodzina-w-swiecie-nowej-gospodarki/

Aktualizacja:  2017-04-08 12:06:06