Konferencje naukowe 2017

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu SPOŁECZEŃSTWO A WOJNA nt. Europa za murami - "obcy" u bram Europy


-
Hotel Śląsk
Wrocław, Oporowska 60 (zobacz na mapie)

Organizatorzy:

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Zakład Bezpieczeństwa Publicznego
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

oraz Departament Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Sorbona w Paryżu

Fakultät für Soziale Arbeit Hochschule Ravensburg-Weingarten

Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 

Tematyka konferencji:

Myślą przewodnią V konferencji z cyklu Społeczeństwo a wojna jest współczesna Europa, kolebka cywilizacji zachodniej, postrzegana przez pryzmat konfliktu kultur, antagonizmów i konfrontacji starego ładu z nowym, powstającym w zatrważającym tempie na naszych oczach i burzącym dorobek kulturowy całych pokoleń. Przedmiotem rozważań tegorocznych obrad będzie problem ekspansji uchodźców na Stary Kontynent widziany nie tylko z perspektywy skali, ale i z perspektywy etiologii zjawiska i jego skutków dla Europy. Metaforyczny podtytuł konferencji Europa za murami – „obcy” u bram Europy może budzić wiele kontrowersji, jednak w idealny sposób wprowadza w klimat problemów, z jakimi zderza się dziś nasz kontynent. Jak się okazuje, hasła tolerancji i wzajemnego szacunku głoszone pod adresem odmienności kulturowej odeszły w zapomnienie w obliczu ekspansji uchodźców. To tylko zarys zagadnień podejmowanych podczas konferencji, których sens poznawczy skupiony został wokół następującego problemów badawczych:

Czy istnieje szansa stworzenia Europy bez podziałów kulturowych, konfliktów i napięć?

Jakie wyzwania i zagrożenia dla państw Europy niesie za sobą tzw. masowa imigracja ludności?

Jaki wpływ mają imigracje na kształtowanie bezpieczeństwa kulturowego krajów europejskich?

Czy jest możliwe przetrwanie cywilizacji europejskiej w realiach napływu obcych kultur?

 

Obszary tematyczne:

1.      Europa bez Europejczyków – mity i fakty o problemach demograficznych Europy.

2.      Etiologia migracji do Europy – realne i medialne skutki.

3.      Mury zamiast mostów – zmiana paradygmatu równości i narodziny anty-wielokulturowości.

4.      Koniec Europy – aksjologiczne dylematy nowoczesności.

5.      Konflikt kultur znany i nieznany – nowe azymuty badawcze.

6.      Kształtowanie bezpieczeństwa kulturowego Europy.

7.      Polska na tle zagrożeń kulturowych w Europie.

Ustalenia organizacyjne:

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje uczestnictwo czynne w konferencji, publikację artykułu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe między sesjami, bankiet oraz obiady w trakcie dwóch dni konferencji. 

Istnieje możliwość opublikowania tekstu w monografii bez udziału w konferencji za opłatą 250 zł.

Zgłoszenie udziału w konferencji lub publikacji artykułu naukowego należy przesłać drogą mailową na adres konferencja.saw2017@gmail.com do 06.11.2017 r., natomiast gotowe teksty artykułów do monografii do 15.12.2017 r. 

Szczegółowy program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie wysłany uczestnikom do 17.11.2017 r. Program będzie dostępny również na stronie www.wso.wroc.pl.

Udział w konferencji umożliwia publikację artykułu naukowego w recenzowanej monografii lub jednym z czasopism (po spełnieniu wymogów formalnych danego czasopisma): 

- "Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki" (ISSN 1731-8157);

- "Wschodnioznawstwo" (ISSN 2082-7695);

- "Doctrina. Studia społeczno-polityczne" (ISSN 1730-0274).

Opłatę za udział w konferencji lub publikację tekstu w monografii należy uiścić najpóźniej do 13.11.2017 r. na konto:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław

NIP: 896-10-00-117

nr konta: 74102052260000650203300381

z dopiskiem: Konferencja – Społeczeństwo a wojna 2017

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać drogą e-mailową: konferencja.saw2017@gmail.com.


Opłata konferencyjna:

opłata konferencyjna 500 zł; publikacja bez uczestnictwa 250 zł

Organizatorzy konferencji:

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Przewodniczący - ppłk dr Marek Bodziany (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL)
Z-ca - mgr Anna Kotasińska (Wydział Nauk Społecznych UWr)


konferencja.saw2017@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo kulturowe, Europa, Migracje, polityka migracyjna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wso.wroc.pl

Aktualizacja:  2017-06-16