Konferencje naukowe 2017/2018

 

Retoryka wartości


-
Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Dobra 55, sala nr 1.007 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną.

Zachęcając do wzięcia udziału w konferencji, pragniemy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

 • retoryczny wymiar krytyki w nauce, polityce, religii, sztuce, edukacji itp.;

 • literatura i filozofia jako genus demonstrativum – kształtowanie wartości w słowie; literatura panegiryczna; etyka cnót i wzorów osobowych w literaturze i filozofii przedoświeceniowej;

 • gatunki retoryki celebracyjnej: użytkowe (powitania, pożegnania, kondolencje, mowy weselne, pogrzebowe, gratulacje, toasty, laudacje itp.); konkursowe: popisy oratorskie, debaty szkolne;

 • wielkie mowy popisowe w historii (politycy, artyści, uczestnicy TED Talks itp.);

 • nienawiść w kulturze vs dobro w kulturze – tematy debaty publicznej;

 • retoryka (anty-)wartości a wyzwania współczesnego świata (terroryzm, kryzys migracyjny, ekologia itp.);

 • krytykowanie vs afirmowanie w mediach: gatunki, argumenty, problemy odbioru;

 • kształtowanie wizerunku osób, instytucji w mediach; szczerość a konwencja w obszarze PR;

 • retoryka epideiktyczna w erze postprawdy;

 • od populizmu demokracji ateńskiej do populizmów naszego wieku – uwarunkowania sytuacyjne, argumentacja, emocje, wartości;

 • polityczna poprawność: kulturowo-retoryczne uwarunkowania;

 • tabu: retoryka tego, co niewyrażane;

 • etyka słowa, etyka obrazu, etyka działania;

 • wartości a płeć;

 • wizualizacja wartości.


Opłata konferencyjna:

350 zł/ 200 zł

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Retoryczne we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

media, retoryka, wizerunek, wartości, tabu, etos, pochwała, nagana

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: