Konferencje naukowe 2017

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką”


-
Akademia Ignatianum w Krakowie
Kraków, ul. Kopernika 26 (zobacz na mapie)

Celem planowanej konferencji jest stworzenie okazji do wzajemnej wymiany wiedzy  i doświadczeń oraz podjęcia dyskusji przez badaczy wykorzystujących metody empiryczne w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z funkcjonowaniem instytucji działających w zakresie szeroko rozumianej sfery publicznej, w szczególności w kontekście aktualnych zjawisk zachodzących w systemie prawnym, administracji publicznej oraz w świecie polityki. Wystąpienia mogą dotyczyć procesów zachodzących w Polsce, w innych krajach lub w środowisku międzynarodowym.

         Do przesyłania zgłoszeń na konferencję zapraszamy osoby indywidualne (posiadające co najmniej stopień naukowy magistra) lub zespoły badawcze zainteresowane przedstawieniem i poddaniem pod dyskusję z innymi uczestnikami założeń, przebiegu lub wyników prowadzonych przez siebie projektów badawczych, których wyniki nie zostały jeszcze opublikowane lub zostały opublikowane jedynie częściowo. Prezentacje mogą dotyczyć zarówno ogólnych kwestii metodologicznych w ramach podejść ilościowych lub jakościowych, jak i problemów związanych realizacją konkretnych projektów empirycznych.

         Obrady przebiegały będą w formie zbliżonej do warsztatowej, a każdy z uczestników będzie miał okazję przedstawić trzydziestominutową prezentację, po której nastąpi etap zadawania pytań i dyskusji. Do uczestnictwa zapraszamy w szczególności młodych naukowców, którzy poprzez prezentację aktualnego stanu zaawansowania własnych projektów badawczych będą mieli możliwość uzyskania opinii lub porad od innych badaczy. W zamierzeniu organizatorów konferencja będzie miała charakter cykliczny, co pozwoli uczestnikom na podjęcie długoterminowej współpracy.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne:

- termin przesyłania abstraktów o objętości nie większej niż 300 słów (według  formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej): 15 sierpnia 2017 r.;

- abstrakty prosimy przesyłać na adresy e-mailowe Członków Komitetu Organizacyjnego: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl, radoslaw.zyzik@ignatianum.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Konferencja empiryczna – abstrakt”;

- uwaga: ze względu na ograniczone ramy czasowe warsztatu organizatorzy przeprowadzą procedurę kwalifikacji nadesłanych abstraktów. Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 22 sierpnia 2017 r.;

- opłata za uczestnictwo w konferencji: 100 zł;

- opłatę należy uiścić do dnia  8 września 2017 r. Dane do przelewu zostaną podane uczestnikom po zakwalifikowaniu abstraktów;

- organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu uczestników (mogą natomiast udzielić pomocy w znalezieniu zakwaterowania). Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad;

- w trakcie konferencji zostanie przedstawiona propozycja publikacji monografii wieloautorskiej na podstawie referatów oraz wniosków z obrad. 


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

dr Mateusz Pękala - mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl, dr Radosław Zyzik - radoslaw.zyzik@ignatianum.edu.pl


mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

Metodologia, polityka, metody ilościowe, administracja, badania empiryczne, prawo, metody jakościowe, socjologia prawa, prawoznawstwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-07-05 11:53:11