Konferencje naukowe 2017/2018

 

Studium Interwencji Kryzysowej - edycja Jesień 2017


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 07.10.2017, 08.10.2017, 04.11.2017, 05.11.2017, 09.12.2017, 10.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 03.02.2018, 04.02.2018, 03.03.2018, 04.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018, 05.05.2018, 06.05.2018

Liczba dni szkolenia: 16

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 

Studium Interwencji Kryzysowej DCP jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Udział w szkoleniu stanowi spełnienie jednego z warunków ubiegania się o certyfikat interwenta kryzysowego PTIK.

 

Program Studium Interwencji Kryzysowej opracowywany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny został głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Program Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia profesjonalnej interwencji kryzysowej. Celem Studium Interwencji Kryzysowej jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, inne). Absolwencji studium SIK uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy terapeutycznej z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych.Ilość godzin

Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium

Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.Miejsce odbywania się zajęć

Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń)

Adresatami Studium  Interwencji Kryzysowej są osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w  kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i  katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników  służby zdrowia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników  służb ratowniczych, policjantów (oddziały prewencyjne), wychowawców  ulicznych (streetworkerów) oraz studentów ostatnich lat studiów  kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja.

Zjazd I
Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.

1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Szecioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System Oceny Selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenie interwencji kryzysowej przez telefon
12. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
13. Różnice między interwencją kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
14. Stany transkryzysowe w terapi długoterminowej

Zjazd II
Temat: Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia - samobójstwa.


1. Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.
2. Cechy charakterystyczne osób popełniajacych samobójstwo. Syndrom presiucydalny.
3. Dynamizm samobójstwa. Fazy procesu samobójstwa.
4. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Motywy samobójstw młodych ludzi.
5. Mity o samobójstwie.
6.Analiza samobójców.
7.Samobójstwo – znaki ostrzegawcze.
8.Formularz Oceny selekcyjnej w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.
9.Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych – poradnictwo w kryzysie.
10. Strategie interwencji wobec samobójstwa.
11.Zapobieganie samobójstwom – opracowywanie terapii prewencyjnych.
12.Stres i załoba po samobójstwie.
13.Spotkanie postinterwencyjne.
14.Opieka nad osoba po próbie samobójczej.
15.Opieka nad rodziną samobójcy. Wskazówki dla rodziny pogrążonej w żałobie. Jak pomóc osobie osieroconej?

Zjazd III
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.

1. Podstawowe założenia dotyczące gwałtu.
2. Mechanizmy gwałtu: a) Mechanizmy psychospołeczne i kulturowe b) Czynniki społeczne c) Czynniki kulturowe d) Czynniki osobiste i psychologiczne.
3. Mity związane z gwałtem.
4. Uraz spowodowany gwałtem.
5. Najistotniejsze źródła wsparcia.
6. Krzywdzenie dzieci - definicje.
7. Czym jest wykorzystywanie seksualne.
8. Niespecyficzne objawy krzywdzenia dzieci.
9. Objawy wykorzystywania seksualnego.
10. Rozmowa z dzieckiem.
11. Interwencja, czyli jak pomóc dziecku?
12. Artykuły KPK dotyczące wykorzystywania seksualnego.
13. Wzory pism procesowych.

Zjazd IV
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby.


1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci.
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne.
6. Żałoba po śmierci samobójczej.
7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka.
8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.
9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję.
10. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka.
12. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby
14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby – przekazywanie informacji osobie chorej.

Zjazd V
Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień


1. Charakterystyka uzaleznienia.
2. Metody diagnozy uzależnień.
3. Portret psychologiczny osoby uzaleznionej
4. Skutki uzaleznienia od alkoholu.
5. Kobiety i alkohol.
6. Fazy uzależnienia.
7. Mity związane z alkoholizmem.
8. Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu.
9. Mechanizmy psychologiczne w uzaleznieniu.
10. Specyfika polskiego lecznictwa.
11. Metoda interwencji wobec osoby uzaleznionej od alkoholu.
12. Interwencja w sytuacji, gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu - możliwości.
13. Problemowe picie a uzaleznienie.
14. Testy przesiewowe.
15. Skuteczne pomaganie w problemach związanych ze spożywaniem alkoholu.
16. Picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód.
17. Picie ryzykowne i szkodliwe – interwencja w kierunku ograniczania lub zaprzestania picia alkoholu.
18. Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu.
19. Zasady prowadzenia rozmów z osobą uzaleznioną.
20. Rozmowa z osoba tzw. współuzależnioną – zalecana strategia w pierwszym kontakcie.
21. Opis innych środków psychoaktywnych.
22. Skutki uzaleznienia od narkotyków.
23. Rodzice młodych osób zażywających narkotyki/alkohol.
24. Pomoc dla rodziców – jest jednocześnie pomoca dla dzieci
25. Co robić kiedy podejrzewasz dziecko o kontakt z narkotykami.
26. Zagrożenia związane z internetem

Zjazd VI
Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy

1. Czym jest przemoc
2. Rodzaje przemocy.
3. Przemoc jako zjawisko cykliczne.
4. Skutki przemocy u ofiar małoletnich i dorosłych.
5. Kim jest sprawca.
6. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności.
7. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
8. Zasady kontaktu z ofiarą przemocy.
9. Prawo a ofiary przemocy.
10. Procedura Niebieskiej Karty.
11. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej.
12. Zasady kontaktu ze sprawcą przemocy.

Zjazd VII
Interwencja kryzysowa w sytuacjach katastrofy i porwania zakładników


1. Charakterystyka doświadczenia traumatycznego.
2. Charakterystyka kryzysów środowiskowych, katastrof.
3. Portret psychologiczny ofiar wydarzeń losowych.
4. Reakcje psychologiczne uczestników na kryzysy środowiskowe i katastrofy.
5. Diagnoza ASD i PTSD.
6. Identyfikacja zasobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową osób dotkniętych katastrofą.
7. Cele interwencji kryzysowej w sytuacji katastrofy.
8. Selekcja poszkodowanych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz.
9. Indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof.
10. Zasady pomagania grupom i społecznościom.
11. Proces debriefingu i defusingu
12. Psychologia dynamiki napadów i porwań.
13. Reakcje wpływające na podniesienie zagrożenia utraty życia.
14. Techniki negocjacji ze sprawcą napadu lub porwania, strategie interwencji kryzysowej w sytuacji napadu lub porwania

Zjazd VIII
Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji.  Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej.

1. Zjawisko mobbingu i jego charakterystyka:
a) objawy mobbingu;
b) mobbing a stres;
c) mobbing a cechy organizacji;
d) formy mobbingu;
e) rodzaje mobbingu (poziomy, pionowy, pochyły);
f) typologia sprawców;
g) fazy mobbingu (faza wczesna z fazą rozszerzania się mobbingu; faza "stabilnego mobbingu", faza zaawansowana);
h) postępowanie w przypadku mobbingu;
i) mobbing a prawo.
2. Zjawisko wypalenia zawodowego i jego charakterystyka – obraz wypalenia zawodowego i jego skutki dla osób pracujących z ludźmi:
a) etapy wypalenia (etap "miesiąc miodowy", przebudzenie, szorstkość, wypalenie pełnoobjawowe, odradzanie się).
3. Przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego:
a) czynniki indywidualne przyczyniające się do wypalenia zawodowego;
b) czynniki interpersonalne przyczyniające się do wypalenia zawodowego;
c) czynniki organizacyjne przyczyniające się do wypalenia zawodowego;
d) specyfika pracy z klientem;
e) wsparcie społeczne a zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
f) chroniczny stres.
4. Pracoholizm a wypalenie zawodowe:
a) uzależnienie od pracy;
b) objawy zdrowotne w uzależnieniu od pracy;
c) objawy wypalenia zawodowego (fizyczne, emocjonalne i behawioralne, rodzinne i społeczne, związane z pracą);
d) poczucie braku kontroli;
e) negatywne myślenie;
f) utrata celu, sensu i energii;
g) wyłączanie się z życia społecznego.
5. Stres w zawodach społecznych:
a) definicje stresu (stresory, deprywacje, frustracje, sytuacje bolesne, sytuacje zagrożenia, sytuacje konfliktowe);
b) fazy stresu biologicznego;
c) fazy stresu psychologicznego.
6. Wpływ osobowości i temperamentu na funkcjonowanie w warunkach stresu:
a) oosbowość a odporność;
b) zasoby osobiste;
c) uważność;
d) asertywność;
e) zdrowe związki;
f) wszechstronność i integracja;
g) wzór zachowania: typ A, typ B, typ C;
h) poczucie koherencji;
i) objawy stresu na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i na poziomie organizacji.
7. Czy stres jest potrzebny, czyli o pozytywnych stronach stresu.
8. Jak można zarządzać własnym stresem:
a) filozofia "work-life-balance";
b) etapy prewencyjnego zarządzania stresem.
9. Wybrane techniki zarządzania stresem.
10. Zarządzanie czasem i delegowanie zadań – zasada Eisenhowera.
11. Planowanie i wyznaczanie celów metodą SMART.

Zajecia w Studium  Interwencji Kryzysowej prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w  swoim dorobku prowadzenie dziesiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i  szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to  certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii  indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych,  pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.


Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii pracuje z osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytucie Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytucie Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław.

Agnieszka Tekiela - psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Prowadzi interwencję kryzysową, terapię ofiar i sprawców przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Pracuje z osobami dotkniętymi kryzysami uzależnień, kryzysami suicydalnymi, osobami po stracie oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje grupy wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się interwencją kryzysową oraz pomocą terapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, oraz jako koordynator w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Terapeutycznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Anna Szczepińska- Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Magister psychologii i ekonomii. Ukończyła 3-letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz obecnie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Trener szkoleń biznesowych i psychologicznych z ponad dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta, rekrutera, headhuntera w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Psychoterapeutka, doradca zawodowy i coach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, grup terapeutycznych oraz grup wsparcia. Jako konsultantka wspiera firmy także w zakresie doboru i zarządzania personelem, a także w zakresie pozyskiwania środków UE oraz jako doradca zawodowy służy w doborze ścieżki kariery. Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA działającego przy Instytucie Psychologii we Wrocławiu.Beata Oleksy - psychoterapeutka, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami indywidualnymi - dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami w podejściu psychodynamicznym. Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychosomatycznych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Ukończyła pedagogikę (specjalizacja: poradnictwo i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) a także Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim , prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując: w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenia terapeutyczne organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krakowskie Centrum Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Fundację Dzieci Niczyje.

Magdalena Sakowicz – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji; specjalista pracy terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy. Ukończyła Szkołę Pomocy Psychologicznej we wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej, cykl szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy organizowany przez Wrocławskie Centrum Zdrowia oraz Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od ośmiu lat prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz szkolenia w obszarze pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Cennik zależny jest wybranej opcji ratalnej

Bez rat:

  3800 PLN

2 raty:

1. 2100.00 PLN do 2017-09-08
2. 2100.00 PLN do 2017-04-01

4 raty:

1. 1150.00 PLN do 2017-09-08
2. 1150.00 PLN do 2017-11-05
3. 1150.00 PLN do 2018-02-04
4. 1150.00 PLN do 2018-04-01


Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

psychologia, interwencja kryzysowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-08-25 16:53:51