Konferencje naukowe 2018

 

Studium Terapii Rodzin - edycja Jesień 2017


-
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Terminy szkolenia: 07.10.2017, 08.10.2017, 18.11.2017, 19.11.2017, 09.12.2017, 10.12.2017, 13.01.2018, 14.01.2018, 03.02.2018, 04.02.2018, 03.03.2018, 04.03.2018, 07.04.2018, 08.04.2018, 12.05.2018, 13.05.2018, 16.06.2018, 17.06.2018

Liczba dni szkolenia: 18

 

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia rodzin. Absolwencji studium STR uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin.

Ilość godzin

Studium Terapii Rodzin obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 9 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.

MEN-owskie Świadectwa ukończenia

Studium Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.

Miejsce odbywania się zajęć

Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń)

 

Adresatami Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Program szkolenia:

Zjazd I

Temat: Systemowa terapia rodzin - wprowadzenie do problematyki.
Program:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny.
2. Funkcje rodziny.
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
4. Cykl życia rodziny.
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe.
6. Wzorce relacji w rodzinie.
7. Rodzina i kryzys. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.
8. Rozwój terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina). Strategiczna terapia rodzin.
9. Zastosowanie terapii rodzin.

 

Zjazd II

Temat: Systemowa terapia rodzin - komunikacja w rodzinie.
Program:
1. Komunikacja w rodzinie.
2. Systemowa funkcja zachowań objawowych w kontekście faz cyklu życia rodziny.
3. Procesy emocjonalne w rodzinie (podejście Bowena).
4. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności.
5. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania. 6. Strategie rodzinne.

 

Zjazd III

Temat: Systemowa terapia rodzin - umiejętności psychoterapeutyczne.
Program:
1. Kontakt pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu terapeutycznego.
2. Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza rodziny.
3. Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu terapii.
4. Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej.
5. Główne zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin.
6. Typy klientów w terapii.
7. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu).
8. Neutralność, cyrkularność.
9. Koterapia i zespół terapeutyczny.
10. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe).

 

Zjazd IV

Temat: Systemowa terapia rodzin - terapia dzieci i młodzieży.
Program:
1. Diagnoza funkcjonowania rodziny.
2. Praca z geneogramem rodziny.
3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie.
4. Spojrzenie ekologiczne na dziecko i jego symptomy.
5. Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
6. Charakterystyka problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku rozwojowego, zaburzenia zachowania CD/ADHD, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia nastroju i próby suicydalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne.
7. Kontrakt terapeutyczny z rodziną.
8. Formułowanie hipotez.
9. Techniki i metody pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem (komunikacja, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii).
10. Praca superwizyjna.

 

Zjazd V

Temat: Systemowa terapia rodzin - terapia zaburzeń odżywiania.
Program:
1. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.
2. Diagnostyka zaburzeń odżywiania się.
3. Perspektywa rodzinna, a pojawienie się zaburzeń odżywiania się.
4. Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii.
5. Diagnoza rodziny. Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie.
6. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej”.
7. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „bulimicznej”.
8. Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej.
9. Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się.
10. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się.
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania.
12. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją.
13. Superwizja.

 

Zjazd VI

Temat: Systemowa terapia rodzin - przemoc i uzależnienia.
Program:
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - przemoc i uzależnienia w rodzinie.
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji uzależnienia.
3. Zjawisko przemocy w rodzinie - charakterystyka problemu.
4. Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy.
5. Wzorce rodziny.
6. Komunikacja w rodzinie.
7. Interpretacja struktury rodziny.
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
9. Rola symptomów.
10. Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy.
11. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia.
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia.
13. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
14. Superwizja.

 

Zjazd VII

Temat: Systemowa terapia rodzin - rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.
Program:
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - konflikty małżeńskie, rozwód.
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu.
3. Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu - dzieci i dorośli.
4. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych.
5. Zmiany w rodzinie.
6. Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy.
7. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny.
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
9. Konflikty.
10. Funkcja symptomów
11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe.
12. Cykl życia rodzinnego.
13. Podstawowe zasady i założenia w terapii par.
14. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
15. Rodzaje zleceń w terapii rodziny.
16. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
17. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
18. Superwizja.

 

Zjazd VIII

Temat: Systemowa terapia rodzin - strata i żałoba w rodzinie.
Program:
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - strata i żałoba w rodzinie.
2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia.
3. Reakcje na stratę, mechanizmy obronne w procesie żałoby.
4. Funkcjonowanie rodziny w straty żałoby. 5. Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje - dzieci i dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty.
6. Podejście transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń.
7. Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie.
8. Rytuały i symbole.
9. Praca z genogramem.
10. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji straty i żałoby.
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w sytuacji żałoby.
12. Technika „zoperacjonalizowanej żałoby”.
13. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
14. Superwizja.

 

Zjazd IX

Temat: Systemowa terapia rodzin - zaburzenia psychiczne.
Program:
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - zaburzenia psychiczne.
2. Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych.
3. Systemowe rozumienie zaburzeń depresyjnych.
4. Systemowe rozumienie zaburzeń psychotycznych.
5. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń psychicznych.
6. Społeczny konstrukcjonizm.
7. Tworzenie map systemów rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego.
8. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny.
9. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
10. Funkcja symptomów.
11. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych.
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzen psychicznych.
13. Interwencja systemowa.
14. Podejście narracyjne - eksternalizacja problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne, podważanie wyobrażeń społecznych, karykatura i seriale rodzinne.
15. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej .
16. Superwizja.

 

Zajecia w Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dzisiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

Agnieszka Juszczyk - psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Welkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych, współuzależnionych i DDA.

Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

Cennik zależny jest od wybranej opcji ratalnej:

Bez rat:

4000 PLN

2 raty:

1. 2200.00 PLN do 2017-09-01
2. 2200.00 PLN do 2018-05-06

4 raty:

1. 1200.00 PLN do 2017-09-01
2. 1200.00 PLN do 2017-12-10
3. 1200.00 PLN do 2018-03-04
4. 1200.00 PLN do 2018-05-06


Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

psychoterapia, psychologia, terapia rodzin

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2017-08-25 16:56:28