Konferencje naukowe 2017

 

Planowanie przestrzenne w miastach na prawa powiatu – diagnoza problemu


-
Collegium Iuridicum Novum (WPiA UAM)
Poznań, Al. Niepodległości 53, Poznań (zobacz na mapie)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców na konferencję:

„Planowanie przestrzenne w miastach na prawa powiatu – diagnoza problemu”,

która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w budynku Collegium Iuridicum Novum, w dniu 24 października 2017 r.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu naukowego „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem Konferencji jest uzyskanie spojrzenia naukowców na problemy występujące w planowaniu przestrzennym w dużych miastach pod kątem zarówno regulacji prawnych jak i kwestii urbanistyczno-architektonicznych i ekonomicznych

W toku Konferencji przewidziane są zarówno panele studencko-doktoranckie jak i eksperckie, w ramach których głos zabiorą wybitni naukowcy zajmujący się problematyką planowania przestrzennego. Referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną również wydane w formie recenzowanej monografii.

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy studentów i doktorantów zarówno studiów prawniczych, ekonomicznych jak i architektonicznych, ponieważ celem Konferencji jest uzyskanie szerokiego interdyscyplinarnego spojrzenia na omawiany problem. Tematyka przedstawianych referatów powinna skupiać się na problemach planowania przestrzennego w dużych miastach, w szczególności kwestii „rozlewania się” miast, zagospodarowania przestrzeni w centrach miast, projektowania zieleni i rozwiązań ekologicznych, problemów dotyczących transportu oraz perspektyw rozwojowych miast.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, kierunek studiów oraz afiliację wraz z abstraktem referatu (maksymalnie 2 tysiące znaków ze spacjami) do dnia 6 października 2017 r. na adres mailowy miasta.diagnoza@gmail.com

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń przez Komitet Organizacyjny potwierdzenie akceptacji zgłoszenia wraz z programem Konferencji zostanie wysłane do uczestników w dniu 9 października 2017 r.

Uczestnictwo w konferencji jest w pełni bezpłatne, a wszyscy czynni uczestnicy otrzymają w dniu Konferencji certyfikaty uczestnictwa. Także opublikowanie tekstu referatu w monografii pokonferencyjnej nie podlega opłacie, jednak warunkiem publikacji jest przesłanie kompletnego tekstu wraz z recenzją pracownika naukowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocne obrady!


Opłata konferencyjna:

Darmowa

Organizatorzy konferencji:

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


miasta.diagnoza@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Prawo i Administracja, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

urbanistyka, rozwój miast, planowanie przestrzenne, miasta na prawach powiatu

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-09-07 12:50:47