Konferencje naukowe 2017

 

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej


-
Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Pl. Litewski 3 (zobacz na mapie)

Dynamiczny rozwój wielu obszarów życia społecznego, do jakiego dochodzi w warunkach procesów globalizacji i przy udziale czynnika technologicznego zdecydował, że potrzebna stała się interdyscyplinarna debata na temat nowego wymiaru przestrzeni międzynarodowej, jakim jest supraterytorialna cyberprzestrzeń. Organizowana konferencja ma na celu rozwój badań interdyscyplinarnych cyberprzestrzeni, która stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej. Zamiarem organizatorów jest, aby dyskusja w czasie konferencji koncentrowała się wokół:

 1. cyberprzestrzeni jako przestrzeni transnarodowej;

 2. cyberprzestrzeni jako nowego obszaru władzy i siły, nad którym państwo nie sprawuje wyłącznej kontroli;

 3. demonopolizacji siły państwa na rzecz podmiotów pozapaństwowych w cyberprzestrzeni;

 4. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni;

 5. cyberprzestrzeni jako nowego tzw. piątego pole walki i rywalizacji o strefy wpływów.

Uwzględniając interdyscyplinarny charakter cyberprzestrzeni konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych tj.: nauk politycznych; stosunków międzynarodowych; prawa; nauk ścisłych (m.in. informatyki); nauk o bezpieczeństwie; nauk o mediach, którzy w badaniach koncentrują się na różnych elementach konstytuujących cyberprzestrzeń oraz zjawiskach i procesach w jej ramach zachodzących. Konferencja ma tym samym szansę przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat przestrzeni wirtualnej.

Podczas konferencji międzynarodowej przedmiotem dyskusji naukowej staną się następujące wstępne założenia badawcze:

 • Cyberprzestrzeń stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej. Mając na uwadze czynnik antropogeniczny cyberprzestrzeń jest tworzona przez i dla potrzeb człowieka. Tym samym można ją pojmować przez pryzmat wirtualnego odzwierciedlenia fizycznej rzeczywistości.

 • W cyberprzestrzeni państwo narażone jest na nowe zagrożenia, w większości o charakterze asymetrycznym. W odpowiedzi na nie zmuszone jest ono „sięgać” po niewojskowe instrumenty bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu instrumentów wojskowych. Związane jest to ze zmianami, które zachodzą w środowisku międzynarodowym wraz ze kształtowaniem się późnowestfalskiego systemu międzynarodowego.

 • W przestrzeni wirtualnej doszło do odejścia - od charakterystycznego w warunkach westfalskiego systemu międzynarodowego - państwowocentrycznego podejścia, zgodnie z którym państwo narodowe jest głównym i najważniejszym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Państwo posiadające ludność, zakreślone granicami terytorium oraz suwerenną władzę nie znajdują w przypadku cyberprzestrzeni zastosowania. Co wynika ze swego rodzaju „odterytorialnienia” tej przestrzeni.

 • Uwzględniając, że w cyberprzestrzeni podmioty pozapaństwowe stale zyskują na znaczeniu, dochodzi w niej do – charakterystycznej dla sfery transnarodowej – bifurkacji podmiotowej struktury systemu oraz dynamicznej demonopolizacji siły państwa.

 • Cyberprzestrzeń stanowi przykład horyzontalnej struktury sieciowej, bez scentralizowanego ośrodka władzy. W rezultacie w sieci nie ma jednego podmiotu, który byłby zdolny kontrolować i gwarantować bezpieczeństwo. W zamian istnieje pluralizm norm zapewniania względnego porządku, a także współpraca podmiotów państwowych i pozapaństwowych na rzecz wzajemnego zapewnienia bezpieczeństwa.

 • Podobnie jak w rzeczywistym systemie międzynarodowym także w cyberprzestrzeni - obok działań kooperatywnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa - dochodzi do rywalizacji pomiędzy państwami narodowymi o poszerzanie, bądź zachowanie stref wpływów. Tym samym można ją uznać za nową, współczesną postać geopolityki.

Obrady konferencji przyjmą formułę panelową. Proponowane wstępne panele dyskusyjne.

 1. Funkcjonowanie państwa w cyberprzestrzeni

 2. Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni

 3. Problem władzy w cyberprzestrzeni

 4. Problem militaryzacji cyberprzestrzeni

 5. Cyberprzestrzeń jako nowa kategoria przestrzeni społecznej

   

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie referatów w języku polskim lub języku angielskim.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydział Politologii UMCSProf. dr hab. Marek Pietraś
Dr Kinga Smoleń


konferencja.cyberprzestrzen.umcs@onet.pl

Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

państwo, cyberprzestrzeń, jednostka

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-10-25 09:41:04