Konferencje naukowe 2018

 

Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe


-
Uniwersytet Gdański, Budynek Neofilologii
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo!

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję organizowaną przez Katedrę Językoznawstwa i Dydaktyki IFR pod tytułem:

Globalizacja komunikacyjna 10 lat później:

wyzwania interkulturowe

która odbędzie się w terminie 26-28 września 2018 r. w Gdańsku

Konferencja ta nawiązuje do zorganizowanego przez Zakład Językoznawstwa Romańskiego 10 lat temu spotkania, w którym uczestniczyło wielu naukowców z kraju i z zagranicy. Już wówczas okazało się, że temat bardzo Państwa zainspirował. Chcemy wrócić do niego ze względu na to, jak wiele wydarzyło się i wciąż dzieje. Ostatnie wydarzenia socjopolityczne, geopolityczne, geojęzykowe ukazują, że temat wciąż jest niezwykle aktualny i że nasze dyskusje sprzed dziesięciu lat oraz dzisiejsze debaty i konkluzje mogą zaskakiwać w stosunku do ówczesnych przewidywań. Temat ten zatem ma szanse stanowić punkt wyjścia do ciekawych spostrzeżeń, dyskusji, analiz, refleksji dotyczących języków, ich funkcji, systemów, roli, a także wyzwań tłumaczeń i dydaktyki języków obcych. Zapraszamy na konferencję, która pozwoli zweryfikować pewne hipotezy i tezy sprzed 10 lat tym, którzy zaszczycą nas ponownie swoją obecnością, bądź też wypowiedzieć się na temat swoich badań w świetle globalizacji tym, którzy podejmą ten temat po raz pierwszy.

Proponujemy refleksję nad tym czy języki wciąż są instrumentem unifikującym, jaka jest waga badań pragmatycznych nad językiem wobec subtelności semantycznych, stylistycznych, dyskursywnych, jakie są nowe wyzwania w zakresie tłumaczeń i dydaktyki języków obcych, a także wiele innych aspektów, których szczegółowy wykaz znajduje się poniżej.

Wobec nowych wyzwań, globalizacja bardziej niż 10 lat temu jest zjawiskiem złożonym i jako takie stanowi temat badań wielowymiarowych, wielodyscyplinarnych, interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych.Proponujemy następujące tematy badawcze:

-       Dynamika zmian w systemie języka (procesy kreatywności leksykalnej, morfoskładni).

-       Pełen zakres technolektów, profesjolektów i mediolektów, specyfika języka specjalistycznego i medialnego.

-       Dyskurs i pragmatyka językoznawcza, rola dyskursu argumentacyjnego i perswazyjnego, poprawność polityczna, standaryzacja estetyczna w języku.

-       Polityka językowa i tendencje normatywne w erze integracji językowej.

-       Wyzwania tłumaczeń wobec nowych możliwości inżynierii językowej i wymogów odbiorców.

-       Wyzwania dydaktyki języków obcych w świetle globalizacji, rola mediów w dydaktyce, zjawiska interkulturowości, itp.

-       Pojawienie się i rozwój nowych dyscyplin językoznawczych oraz strategii komunikacyjnych i informacyjnych.

-       Multikulturalizm i wielojęzyczność w kontekście postkolonialnym.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń i propozycji referatów w formie elektronicznej w terminie do 31 marca 2018 r. na adres:

globalisation2018@ug.edu.pl

Języki konferencji: francuski, hiszpański, portugalski i polski.

Wpisowe: 500 zł / 120 euro (szczegóły dotyczące sposobu przelewu podamy w kolejnym cyrkularzu).

Przewidujemy publikację referatów w formie monografii tematycznej wieloautorskiej.

Pozostałe dane organizacyjne zostaną podane w momencie deklaracji woli uczestnictwa poprzez przesłanie karty zgłoszenia.

 

Komitet naukowy :
Izabela Pozierak-Trybisz, Jan Kortas, Joanna Jereczek-Lipińska,
Joanna Drzazgowska, Gilles Quentel

 

Komitet organizacyjny: 

Barbara Brzezicka, Marta Kaźmierczak, Olga Nowak, Mirosław Trybisz


Opłata konferencyjna:

500 zł / 120 euro

Organizatorzy konferencji:

Instytut Filologii Romańskiej Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański


globalisation2018@ug.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

globalizacja, międzykulturowość, multikulturalizm

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: