Konferencje naukowe 2018

 

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej


-
Holiday Inn Hotel, Józefów pod Warszawą
Józefów, Telimeny 1 (zobacz na mapie)

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu.

Omó­wio­ne zo­sta­ną spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym oraz skom­pli­ko­wa­ne re­kon­struk­cje omó­wio­ne na pre­zen­ta­cja­ch wi­deo z sali ope­ra­cyj­nej. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su są ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer przyw­ra­ca­ją­ce syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży oraz za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lo­ru­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie (pl-en). 

Za­gad­nie­nia bu­si­nesso­we, mar­ke­tin­go­we oraz spo­so­by na wspar­cie fi­nan­so­wa­niem zew­nętrz­nym sz­cze­gól­nie po­le­ca­my le­ka­rzom pro­wa­dzą­cym wła­sne prak­ty­ki oraz oso­bom za­rzą­dza­ją­cym.


Opłata konferencyjna:

1900 złotych brutto

Organizatorzy konferencji:

Ewelina Gościckatel: +48 531013913e-mail: ewelina.goscicka@marketingmedyczny.com


ewelina.goscicka@marketingmedyczny.com

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

ginekologia, międzynarodowy, plastyczna, estetyczna, mało inwazyjna, techniki zabiegowe, laseroterapia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kongres-ptgp.pl

Aktualizacja:  2017-12-18