Konferencje naukowe 2018

 

Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych


-
Kraków

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zapraszają
do udziału w dorocznej konferencji naukowo-dydaktycznej na temat:

 

„Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2018 r. w Krakowie, a miejscem obrad będą:

Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24,

Instytut Neofilologii UP, ul. Karmelicka 41,

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64.

 

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka związana z ocenianiem
i ewaluacją. Te nieodłączne komponenty procesu uczenia się i nauczania języków obcych stanowią ważny i rozległy obszar badawczy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów i/lub tematów warsztatów, które byłyby związane z tematyką konferencji i wpisywałby się
w następujące sekcje problemowe:

-        ocenianie w polskim systemie edukacji;

-        ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące;

-        ocenianie w nauczaniu zdalnym;

-        ocenianie w nauczaniu języka obcego dla potrzeb specjalistycznych;

-        ocenianie stopnia opanowania działań językowych;

-        ocenianie stopnia opanowania kompetencji lingwistycznych, pragmalingwistycznych i socjolingwistycznych;

-        rola efektu zwrotnego w procesie oceniania;

-        znaczenie czynników afektywnych w procesie oceniania;

-        alternatywne formy oceniania;

-        samoocena;

-        indywidualizacja oceniania a specjalne potrzeby uczących się, w tym migrantów;

-        certyfikacja znajomości języków obcych;

-        odniesienie egzaminów certyfikatowych do skali biegłości ESOKJ;

-        badania efektywności procesu kształcenia, w tym ewaluacja materiałów nauczania;

-        ocena jakości procesu kształcenia.

 

Poza referatami (20 minut + 10 minut na dyskusję), proponujemy również udział
w warsztatach dotyczących tematyki oceniania i ewaluacji w uczeniu się i nauczaniu języków obcych (45 minut).

 

Mamy zaszczyt poinformować, że wykłady plenarne podczas konferencji wygłoszą:

Prof. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Dr Brian North, Eurocentres, Zurich, Szwajcaria

Dr Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab. Waldemar Martyniuk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Melanie Ellis, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 

Zgłoszenia z propozycjami tematów referatów/warsztatów wraz z abstraktami
(150-200 słów) należy przesyłać na adres: konferencja.ptn2018@gmail.com
do 10 kwietnia 2018 r. Informacja o akceptacji/odrzuceniu tematu referatu/warsztatu zostanie przekazana Państwu do dnia 10 maja 2018 r.

Stosowne formularze oraz szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie PTN oraz na stronie konferencji: https://konferencja2018ptn.wixsite.com/krakow

 

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 390 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 430 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, koszty organizacyjne, jak również wydawnicze.

 

Termin płatności oraz przesłania upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu upływa 31 maja 2018 r. Prośby o wystawienie faktury po dokonaniu płatności prosimy kierować na adres: konferencje@up.krakow.pl .

 

Opłatę konferencyjną prosimy przelać na konto Uniwersytetu Pedagogicznego:

Bank PEKAO SA 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

z dopiskiem: Konferencja DK-298 + imię i nazwisko uczestnika

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu

Dr Melanie Ellis, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w Poznaniu

Prof. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Dr hab. Waldemar Martyniuk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr Brian North, Eurocentres, Zurich, Szwajcaria

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL JP II w Lublinie

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie

Dr Marcin Smolik, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Dr Melanie Ellis, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

Dr Adriana Prizel-Kania, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

 

SEKRETARZE KONFERENCJI

dr Werona Król-Gierat

mgr Katarzyna Nosidlak

 


Opłata konferencyjna:

390 zł dla członków PTN, 430 zł dla pozostałych uczestników

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 


konferencja.ptn2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Pedagogika

Słowa kluczowe:

nauczanie, uczenie się, języki obce, ocenianie, ewaluacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://konferencja2018ptn.wixsite.com/krakow

Aktualizacja:  2018-02-08