Konferencje naukowe 2018

 

I Kongres Badaczy Epoki Wazów "Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668)"


-
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Olsztyn, K. OBITZA 1 (zobacz na mapie)

Wielce Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie planują zorganizowanie w Olsztynie w dniach 6-8 września 2018 r. I Kongresu Badaczy Epoki Wazów pod hasłem "Rzeczpospolita Wazów (1588 – 1648 – 1668)". Daty w tytule to symbole, które nie tylko nawiązują do roku inauguracji Kongresu, ale symbolizują istotne wydarzenia w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Główną ideą zorganizowania przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiego, interdy-scyplinarnego forum naukowej dyskusji wśród badaczy epoki nowożytnej, zajmują-cych się ośmioma dekadami panowania dynastii Wazów.
Założeniem I Kongresu jest dyskusja nad różnymi aspektami, które odegrały istotny wpływ na rozwój polsko-litewskiego państwa, jak też przyczyniły się do jego kryzysu. Chcielibyśmy nie tylko podsumować istniejący stan badań, ale i zastanowić się nad problemami, które wymagają intensyfikacji naukowych dociekań.

Dyskusję zamierzamy przeprowadzić w kilku sekcjach, które będą dotyczyły następujących obszarów:
1. Ustrój i forma rządów, m.in.: blaski i cienie staropolskiego parlamentaryzmu, kultura polityczna i prawna, próby reform i kryzysy ustrojowe, ideolodzy demokracji szlacheckiej tego okresu, ideologia i symbolika władzy monarszej.
2. Społeczeństwo i kultura, m.in.: struktura stanowa, etniczna i wyznaniowa, demografia, życie codzienne, rodzina, margines społeczny, zmiany w świadomości społecznej, komunikacja społeczna (obieg informacji i propaganda), nauka i eduka-cja katolicka i innowiercza, dwór królewski i magnacki jako ośrodki kultury, Sarma-tyzm – kultura i ideologia szlachty.
3. Wojskowość w czasach Wazów, m.in.: organizacja, skład, liczebność, struktura armii koronnej i litewskiej, kadra oficerska, urzędy i ustawodawstwo wojskowe, uzbrojenie, taktyka, finansowanie.
4. Gospodarka, m.in.: folwark szlachecki, produkcja rolna i hodowlana, rola go-spodarcza miast – handel, rzemiosło.
5. Wazowie i ich czasy w dawnej i współczesnej kulturze, m.in.: dziedzictwo epoki w literaturze i sztuce, Wazowie w kulturze pamięci.


Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie przedsięwzięciem cyklicznym, orga-nizowanym co cztery lata, a jego głównym celem jest refleksja nad czasami, które w istotny sposób ukształtowały charakter polsko-litewskiego państwa.
Został już zgłoszony wniosek o dofinansowanie Kongresu, zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o deklarację uczestnictwa. Prosimy również o poinformowanie o przedsięwzięciu studentów studiów doktoranckich, gdyż chcielibyśmy, aby młodzi adepci nauki włączali się czynnie w akademicką dyskusję.


Zgłoszenia udziału w Kongresie na załączonych formularzach oraz wszelką kore-spondencję prosimy kierować na adres e-mail: wazowie2018@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Przed Kongresem planujemy wydanie programu z abs-traktami wystąpień oraz komunikatami doktorantów.


Pozostałe niezbędne informacje logistyczne będą sukcesywnie ogłaszane na przy-gotowywanej stronie internetowej (https://web.facebook.com/wazowie2018) oraz przesyłane do zainteresowanych osób.


Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Prof. dr hab. Zbigniew Anusik, Prof. dr hab. Cezary Kuklo, Prof. dr hab. Edward A. Mierzwa, Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska, Prof. dr hab. Edward Opaliński, Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Prof. dr hab. Jacek Wijaczka

Komitet Organizacyjny: Dr hab. Sławomir Augusiewicz, Dr hab. Andrzej Korytko, Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

Sekretarze: Mgr Krzysztof Arentowicz, Mgr Łukasz Fafiński, Mgr Elżbieta Klimus, Mgr Izabela Socka


Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Historyczne Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


wazowie2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Teologia

Słowa kluczowe:

gospodarka, wojskowość, Rzeczpospolita Obojga Narodów, ustrój, Wazowie, XVI-XVII w., społeczeństwo i kultura

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://web.facebook.com/wazowie2018/

Aktualizacja:  2018-03-07 17:02:12