Konferencje naukowe 2018

 

15. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problematyka badawcza funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych oraz 11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości"


-
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Audytorium im. Prof. W. Danka
Kraków, ul. Podchorążych 2 (zobacz na mapie)

Celem 15. Jubileuszowej Konferencji będzie prezentacja koncepcji teoretycznych oraz wyników prac badawczych związanych z problematyką przedsiębiorczości, w szczególności dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), roli  przedsiębiorczości w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, kształtowaniu rynku pracy, a także postaw przedsiębiorczych człowieka. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz problematykę edukacji dla  przedsiębiorczości, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących. Obrady konferencji będą zmierzać przede wszystkim w kierunku określenia problematyki badawczej funkcji przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych. W stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego zostanie
podjęta próba zarysowania rozwoju tej problematyki w polskiej geografii.
11. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń na temat metodyki nauczania przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych na wszystkich poziomach edukacji, konfrontacji poglądów pracowników szkół wyższych, doradców metodycznych i nauczycieli na temat celów, treści, metod i efektów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Zmierzać się będzie do odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie zasoby wiedzy
naukowej z przedsiębiorczości powinny być wdrażane na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej do kształcenia na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przedsiębiorczości poruszanych w kształceniu geograficznym i ekonomicznym.
Jesteśmy otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego, a także wyników realizacji projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. W drugiej części Zjazdu planuje się dyskusję specjalną na temat miejsca przedsiębiorczości w nowym systemie oświaty. Ponadto przewidziane są także specjalne warsztaty dla nauczycieli.

Zachęcamy do udziału w Konferencji i Zjeździe w szczególności:
- pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką przedsiębiorczości oraz edukacji z kraju i zagranicy;
- studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, pedagogicznych i innych
zainteresowanych problematyką Konferencji;
- osoby odpowiedzialne za realizację programów specjalności z zakresu przedsiębiorczości na
różnego typu kierunkach studiów;
- doradców metodycznych oraz nauczycieli przedsiębiorczości i innych przedmiotów
z ośrodków doradztwa nauczycieli i różnego typu szkół;
- autorów programów, podręczników i innych pomocy dydaktycznych do nauczania
przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych;
- przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych
odpowiedzialnych za edukację i rozwijanie przedsiębiorczości;
- pracowników instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących usługi doradcze
w zakresie wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości;
- przedsiębiorców i innych praktyków życia gospodarczego oraz wszystkich zainteresowanych
problematyką konferencji
- wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Roku Polskiej Geografii 2018 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.


Opłata konferencyjna:

z referatem: 700 zł, bez referatu: 400 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
-Instytut Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era”, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa"


przedsiebiorczosc@up.krakow.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

edukacja, przedsiębiorczość, Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.entrepreneurship.up.krakow.pl

Aktualizacja:  2018-04-04 18:45:53