Konferencje naukowe 2018

 

Na pograniczach kultur i narodów. My-Wy-Oni


-
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
38-54 Sanok, ul. Mickiewicza 21 (zobacz na mapie)

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych. Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, kultury i sztuki. 

Zakres tematyczny konferencji:

 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów; dyfuzja kultur na pograniczach;
 • współczesna definicja kategorii „swój” i „obcy” w naukach społecznych i humanistycznych; - sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
 • losy mieszkańców i pamięć historyczna na pograniczach;
 • system wartości (i antywartości) mieszkańców pogranicza;
 • przemiany kultury ludowej na pograniczach;
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
 • artysta ludowy w lokalnej społeczności;
 • współczesne funkcje kultury ludowej na pograniczach;
 • formy religijności: między ciągłością tradycji a laicyzacją;
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
 • struktury kościelne na pograniczach;
 • dawne i nowe formy pobożności oraz kult świętych, kult maryjny, kult chrystologiczny itd. na pograniczach;
 • językowe wyznaczniki relacji między społecznościami, narodami, kulturami, jednostkami;
 • interferencje i zmiany językowe typowe dla pograniczach dawnych i współczesnych;
 • antroponimia (mikrotoponimia) na pograniczach językowo-kulturowych;
 • działania artystyczne: wzmacnianie granic czy ich znoszenie;
 • sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
 • artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
 • przemiany ekonomiczne;
 • stan zagospodarowania przestrzennego;
 • procesy demograficzne;
 • zdrowie na pograniczach;
 • pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
 • przemysły kreatywne na pograniczach. 

Opłata konferencyjna:

pełna 550 zł (z noclegami) niepełna (bez noclegów) 350 zł 

Organizatorzy konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Robert LipeltPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Jolanta KarolczukSekretarz Komitetu Organizacyjnego
mgr Sabina Florczak


pogranicza@pwszsanok.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Socjologia

Słowa kluczowe:

kultury, pogranicza, narody

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://pwsz-sanok.edu.pl/na-pograniczach

Aktualizacja:  2018-04-15 16:21:26