Konferencje naukowe 2018

 

I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego nt. Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej


-
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, Lublin, Centrum Transferu Wiedzy
Lublin, Al. Racławickie 14 (zobacz na mapie)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na

I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego
nt.
Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej,

które odbędzie 28 listopada 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie.

Konferencja inicjuje cykl sympozjów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II organizowanych w ramach Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego.

W pierwszej edycji colloquium pragniemy podjąć szeroką, a zarazem pogłębioną analizę dziedzictwa myśli personalistycznej, zwłaszcza jej polskich reprezentantów. Przegląd koncepcji personalistycznych i multidyscyplinarna analiza wpływu różnorakich kierunków personalizmu na rozwój poszczególnych dziedzin nauki i kultury polskiej pozwolą określić, czym jest personalizm, jakie są specyfikacje tego kierunku filozoficznego, czy jest to względnie jednolity system myślowy, jak personalizm oddziaływał na rozwój danej dyscypliny naukowej, jaką rolę kulturotwórczą odegrał w historii polskiej kultury.

Otrzymane rezultaty badań w tym zakresie dopomogą odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy wykorzystując podstawowe założenia antropologiczne, ontologiczne, epistemologiczne, etyczne, aksjologiczne, estetyczne, teologiczne i pedagogiczne kierunków personalistycznych można zbudować nowy, personalistyczny paradygmat nauk o mediach i komunikowaniu. Diagnoza zakresu obecności refleksji personalistycznej w różnych dyscyplinach naukowych i artystycznych oraz dorobku polskiej kultury jest punktem wyjściowym do oceny jej przydatności w naukach o mediach i szansy rozwoju polskiej szkoły medioznawstwa personalistycznego.

Nauki o mediach i komunikowaniu mieszczą w sobie bogaty, interdyscyplinarny zespół szczegółowych specjalizacji: psychologia i pedagogika mediów, edukacja medialna, kultury nowych mediów, prawo mediów, polityka medialna i systemy medialne, ekonomika i zarządzanie mediami, etyka i aksjologia mediów, socjologia i historia mediów, język mediów, komunikowanie masowe, komunikowanie polityczne, komunikowanie zdrowotne, public relations, itd. Wypracowanie programu badawczego medioznawstwa personalistycznego jako znamionującej polskie środowisko medioznawców perspektywy badawczej, powinna zatem poprzedzić analiza obecności i zakresu oddziaływania personalizmu na rozwój nauki i kultury polskiej.

Z uwagi na multidyscyplinarność badań nad mediami i komunikowaniem uczestnicy colloquium są zaproszeni do podjęcia sygnalizowanej refleksji z perspektywy:

 • dziedziny nauk humanistycznych,
 • dziedziny nauk teologicznych,
 • dziedziny nauk społecznych,
 • dziedziny nauk ekonomicznych,
 • dziedziny nauk prawnych,
 • dziedziny nauk medycznych,
 • dziedziny nauk o zdrowiu,
 • dziedziny sztuk filmowych,
 • dziedziny sztuk plastycznych,
 • dziedziny sztuk teatralnych.

Colloquium jest adresowane tak do zwolenników, jak i kontestatorów personalistycznej perspektywy badawczej, szczególnie w naukach o mediach, ale także w innych dyscyplinach naukowych i kulturze. Uzyskane rezultaty proponowanej debaty wytyczą przedmiot badań kolejnych edycji Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego. Owocem obrad pierwszego colloquium będzie recenzowana monografia naukowa wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego KUL w serii Centrum Badań nad Medioznawstwem Personalistycznym.

I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego wpisuje się w obchody przypadającego w 2018 roku jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który wniósł niepodważalny wkład w rozwój polskiej humanistyki, a zwłaszcza filozofii i teologii personalistycznej.

Przewiduje się trzy formy uczestnictwa w colloquium i związane z nimi rodzaje opłat konferencyjnych:

 1. wygłoszenie referatu bez publikacji rozdziału w monografii pokonferencyjnej (100 zł),
 2. wygłoszenie referatu wraz z publikacją rozdziału w monografii pokonferencyjnej (200 zł),
 3. publikacja rozdziału w monografii pokonferencyjnej bez wygłoszenia referatu (100 zł).

W monografii pokonferencyjnej zostaną zamieszczone studia i rozprawy, które otrzymają dwie pozytywne recenzje wydawnicze. W przypadku uczestnictwa czynnego opłata obejmuje koszty bufetu, obiadu i publikacji rozdziału. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Terminarz konferencji:

 1. rejestracja za pośrednictwem strony: nurtypersonalizmu.pl – od 15 kwietnia do 15 października 2018 r.
 2. ostatni dzień wniesienia opłaty konferencyjnej – 15 października 2018 r.
 3. przesłanie uczestnikom programu konferencji – 20 października 2018 r.
 4. obrady konferencji – 28 listopada 2018 r.
 5. ostatni dzień nadesłania rozdziału do monografii pokonferencyjnej – 31 grudnia 2018 r.
 6. informacja o wynikach recenzji – do 20 lutego 2019 r.
 7. przekazanie rozdziału do korekty autorskiej – do 15 kwietnia 2019 r.
 8. przesłanie egzemplarza monografii autorom  – do 15 lipca 2019 r.

Komitet Organizacyjny Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20–950 Lublin
pokój 111 (Gmach Główny)

1. ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL
Przewodniczący konferencji
e-mail: medioznawstwopersonalistyczne@gmail.com
nr tel.: 694–451-101

2. mgr Piotr Guzdek
Sekretarz konferencji
e-mail: medioznawstwopersonalistyczne@gmail.com
nr tel.: 667–837-106

Wszelkie informacje o konferencji osoby zainteresowane znajdą na stronie: nurtypersonalizmu.pl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

The School of Polish Language and Culture
of the
John Paul II Catholic University of Lublin

is honoured to invite you to

the 1st Colloquium of Personalistic Media Studies
on Currents of personalism in Polish Science and Culture,

to be held on 28 November 2018 at the Knowledge Transfer Centre (Centrum Transferu Wiedzy) of the John Paul II Catholic University in Lublin.

The conference initiates a series of symposia at the John Paul II Catholic University of Lublin organized as part of the Colloquium of Personalistic Media Studies.

The first edition of the colloquium aims at undertaking a broad and, at the same time, in-depth analysis of the heritage of personalistic thought, especially its Polish representatives. A review of personalistic concepts and multi-disciplinary analysis of the impact of various personalism trends on the development of individual fields of Polish science and culture will allow to determine what personalism is, what the specifics of this philosophical direction are, whether it is a relatively uniform thought system, how it influenced the development of a given scientific discipline and the role of culture-forming it played in the history of Polish culture.

The results of research obtained in this area will help answer the fundamental question: is it feasible to construct a new personalistic paradigm of media studies and communication utilising the basic anthropological, ontological, epistemological, ethical, axiological, aesthetic, theological and pedagogical assumptions of personalistic directions? The diagnosis of the scope of the presence of personalistic reflection in various scientific and artistic disciplines as well as the achievements of Polish culture is the starting point to assess its usefulness in the media studies and the development prospect of the Polish school of personalistic media studies.

Media and communication studies encompass a rich, interdisciplinary group of specific specializations: psychology and pedagogy of the media, media education, new media culture, media law, media policy and media systems, economics and media management, media ethics and axiology, sociology and history of the media, language of the media, mass communication, political communication, health communication, public relations, etc. The construction of a research program of personalistic research as a Polish perspective for media researchers should be preceded by the analysis of the presence and scope of personalism impact on the development of Polish science and culture.

Due to the multidisciplinary nature of the media and communication research, colloquium participants are invited to undertake the reflection from the viewpoint of:

 • humanities,
 • theological studies,
 • social science,
 • economic science,
 • legal science,
 • medical science,
 • health science,
 • film art studies,
 • art studies,
 • theatre studies.

The colloquium is addressed both to supporters and contenders of the personalistic research perspective, especially in the media studies, but also in other scientific disciplines and culture. The obtained results of the proposed debate will set the field of research for the next editions of the Colloquium of Personalistic Media Studies. A reviewed scientific monograph published by the Publishing House of the John Paul II Catholic University of Lublin L in the series of Research Centre on Personalistic Media Studies will be the outcome of the first colloquium.

The 1st Colloquium of Personalistic Media Studies is part of the celebration of the 100th anniversary of the John Paul II Catholic University in Lublin which made an unquestionable contribution to the development of Polish humanities, especially personalistic philosophy and theology.

Three forms of participation in the colloquium and the applicable conference fees are possible:

 1. Paper presentation without publication of the chapter in the post-conference monograph (PLN 100);
 2. Paper presentation with the publication of the chapter in the post-conference monograph (PLN 200);
 3. Chapter publication in the post-conference monograph without the paper presentation (PLN 100).

The post-conference monograph will include papers and dissertations that will receive two positive publishing reviews. In case of active participation, the fee includes the cost of buffet, lunch and chapter publication. Accommodation is not provided by the organizers.

Conference programme:

 1. Registration via the website nurtypersonalizmu.pl is open from 15 April to 15 October 2018;
 2. The last day of payment of the conference fee is 15 October 2018;
 3. Providing participants with the conference program – 20 October 2018;
 4. The conference – 28 November 2018;
 5. The last day of submitting the chapter to the post-conference monograph – 31 December 2018;
 6. Information on the outcome of the review – by 20 February 2019;
 7. Handing over the chapter for author’s proof – by 15 April 2019;
 8. Providing authors with a copy of the monograph – by 15July 2019.

All information about the conference can be found at: nurtypersonalizmu.pl.


Opłata konferencyjna:

formy i koszty uczestnictwa zamieszczono w opisie

Organizatorzy konferencji:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20–950 Lublin
pokój 111 (Gmach Główny), ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL (nr tel.: 694–451-101), mgr Piotr Guzdek (nr tel.: 667-837-106), e-mail: medioznawstwopersonalistyczne@gmail.com


medioznawstwopersonalistyczne@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Teologia, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Pielęgniarstwo

Słowa kluczowe:

kultura polska, personalizm, filozofia personalistyczna, teologia personalistyczna, personalizm w literaturze, personalizm w ekonomii, personalizm w pedagogice, personalizm w socjologii, personalizm w psychologii, zarządzanie personalistyczne, personalizm w naukach o mediach i komunikowaniu

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://nurtypersonalizmu.pl/

Aktualizacja:  2018-05-20