Konferencje naukowe 2018

 

Międzynarodowa konferencja: Transitional Justice w perspektywie porównawczej. Conference: Transitional Justice in a Comparative Perspective.


-
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (Uniwersytet Wrocławski),
Wrocław, ul. Strażnicza 1–3 50-206 Wrocław (zobacz na mapie)

[Scroll down for English version]

Sformułowany w latach 90-tych XX wieku w odniesieniu do przemian politycznych, zachodzących w Ameryce Południowej w latach 80-tych i procesu transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 1989 termin "Transitional Justice" (sprawiedliwość okresu przejściowego, sprawiedliwość tranzytywna) został przyjęty dla określenia mechanizmów obecnych – patrząc retrospektywnie – już  po pierwszej, a jeszcze wyraźniej po drugiej wojnie światowej, takich jak: lustracje, postępowania karne, restytucje mienia, programy odszkodowań, inicjatywy na rzecz upamiętniania ofiar. W ciągu minionych trzech dekad badania założeń ideologicznych, praktyk oraz środków stosowanych w procesach transformacji politycznej społeczeństw dotkniętych przez wojny, dyktatury i akty łamania praw człowieka ukształtowały autonomiczne, jednak wciąż bardzo szeroko definiowane, interdyscyplinarne pole badawcze. W jego centrum znajdują się instytucje prawne i narzędzia polityki centralnej stosowane w procesach rozliczeń z konfliktową przeszłością w postaci procesów karnych przed sądami krajowymi i międzynarodowymi, prac komisji prawdy, programów odszkodowań dla ofiar, promocji zasad praworządności, demokracji i ochrony praw człowieka oraz tworzenia miejsc pamięci i muzeów.

Istotnym elementem sprawiedliwości tranzytywnej jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników tego procesu, często bezpośrednich ofiar lub członków prześladowanych społeczności. Stąd refleksja nad mechanizmami Transitional Justice w znacznym stopniu ukierunkowana jest na aspekty społeczno-kulturowe: sposoby pamiętania i upamiętniania doświadczonych zbrodni, budowanie narracji o konfliktowej przeszłości przez instytucje państwowe i organizacje społeczne, inicjatywy na rzecz pojednania pomiędzy dawnymi stronami konfliktu oraz odbudowy dialogu społecznego, w którym słyszany i respektowany jest głos ofiar, często dające najlepsze rezultaty dzięki inicjatywom oddolnym, realizowanym na płaszczyźnie lokalnej. Czy możliwe jest, przy zastosowaniu narzędzi Transitional Jusice, osiągnięcie społecznego konsensusu w ocenie konfliktowej przeszłości? Jeśli tak, to dlaczego zawsze wiąże się ze znacznym opóźnieniem? W jaki sposób postulaty pamięci zbiorowej realizowane są na płaszczyźnie międzynarodowej?

Przyjmując za punkt wyjścia doświadczenia polskie i niemieckie, związane z przełomami politycznymi lat 1944-1945 i 1989-1990, celem konferencji Transitional Justice w perspektywie porównawczej jest przedyskutowanie teorii, modeli i mechanizmów stosowanych w procesach rozliczeń z reżimem narodowosocjalistycznym i komunistycznym. Założeniem organizatorów jest stworzenie przestrzeni dla prezentacji aktualnych projektów badawczych młodych naukowców i doświadczonych badaczy oraz dla interdyscyplinarnej dyskusji nad trendami i kierunkami prowadzonych w Polsce, Niemczech i innych europejskich krajach badań z dziedziny Transitional Justice.
 
Obrady konferencyjne koncentrować się będą wokół następujących bloków tematycznych:
1.Transitional Justice w perspektywie historyczno-prawnej. 

2. „Sprawiedliwość tranzytywna” czy „sprawiedliwość okresu transformacji”? Teorie i praktyki Transitional Justice w XX wieku. 

3. Pomiędzy winą, traumą i polityką. Społeczne i kulturowe wymiary rozliczeń z konfliktową przeszłością. 

4. Dynamika i specyfiki narodowe w XXI wieku. Współczesne kultury pamięci w Polsce, Niemczech i Europie.


Do udziału w obradach zapraszamy doktorantów i doświadczonych badaczy, realizujących projekty związane z tematem konferencji z zakresu historii, prawa, socjologii, politologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych.  Prosimy o nadsyłanie abstraktów 20-minutowych wystąpień (max. 500 słów) w języku angielskim lub niemieckim wraz z krótkim życiorysem naukowym do 20 lipca 2018 na adres: transitionaljustice@wbz.uni.wroc.pl.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do końca lipca. Językami konferencji są język angielski i niemiecki.         

Koszty noclegu, wyżywienia i podróży (do 300 euro dla uczestników z zagranicy i do 40 euro dla uczestników z Polski) zostaną pokryte przez organizatorów.

Konferencja, współfinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, odbędzie się w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

*

The term Transitional Justice, coined in the 1990s to describe the political changes in Latin America in the 1980s and the transformation process in Central and Eastern Europe after 1989, represents – retrospectively – the measures that could already be identified after the First World War and much more clearly after the Second World War: lustrations, criminal trials, restitutions, reparations and memorial approaches. Over the past three decades, it has unquestionably developed into a broad research field, including law, contemporary history, social psychology and social science. It examines ideological assumptions, practices and measures applied in the process of conflict management and political transformation in societies affected by wars, dictatorships and human rights violations. Transitional Justice deals with the judicial and central political mechanisms of overcoming the violent past, including domestic and international criminal proceedings, the work of truth commissions, victim compensation programmes, the promotion of the rule of law, human rights and democracy, as well as the establishment of memorials and museums. 

However, the wide range of instruments, actors and measures used to recover from the conflict or repressive rule goes far beyond this political and criminal law approach and focuses on the socio-cultural dimension of Transitional Justice. With what result? Over the past 40 years, we have observed a wave movement from victim to perpetrator and back to victim-related narratives on state mass violence . The question of the extent to which the victims are to be regarded as subjects or objects of research arose continuously. Furthermore, it is also always about the expectations of victims and their associations, as well as general questions about narrative of education processes at the social level, especially in matters of reparation and social reconciliation. Which factors prove to be decisive for the creation of official historical narratives and memory politics (dropdown processes)? On which aspects, on the other hand, focus the local, bottom-up reminder initiatives? Is it possible to reach a social consensus on the assessment of the violent past according to the methods of Transitional Justice? How is the approach for collective memory implemented at the international level?

Focusing on the German and Polish experiences around the turning years 1944-1945 and 1989-1990, the conference Transitional Justice in a Comparative Perspective stresses theories, practices and mechanisms of dealing with the National Socialist regime and with the communist rule from the comparative perspective. The workshop aims to provide an international, interdisciplinary discussion platform, as well as an overview of current trends in Transitional Justice research. 

 Main conference topics are: 

1.Transitional Justice in a legal historical perspective.

2. Transitional or transformative Justice? Theories and practices of Transitional Justice in the 20th century.  

3. Between guilt, trauma and politics. Cultural and social dimension(s) of Transitional Justice. 

4. Dynamics and regional specifics in the 21st century. Cultures of memory in Germany, Poland and Europe.

We encourage PhD candidates, young scholars and experienced researchers working in the fields of history, law sociology, political science, literature, cultural studies and related disciplines to participate.

Please send your paper proposal (max. 500 words), including a short biographical note to: transitionaljustice@wbz.uni.wroc.pl by 20th July 2018.  The conference languages are German and English.

Accommodation and travel expenses (up to 300€ for the guests from abroad, up to 40€ for the speakers from Poland) of accepted speakers will be covered by the organisers. 

The conference, financially supported by the German-Polish Science Foundation (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung), is organised by the Willy Brandt Centre for German and European Studies of the University of Wrocław and the International Research and Documentation Centre for War Crimes Trials (ICWC), Phillips-University, Marburg, and will take place at the Willy Brandt Centre, University of Wrocław.


Organizatorzy konferencji:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (Uniwersytet Wrocławski), Międzynarodowe Centrum Badań i Dokumentacji Procesów Zbrodniarzy Wojennych na Uniwersytecie w Marburgu  (International Research and Documentation Centre War Crimes Trials, ICWC).


transitionaljustice@wbz.uni.wroc.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

Transitional Justice, społeczeństwo postkonfliktowe, kultury pamięci

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wbz.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/item/1317-zgloszenia-na-konferencje-transitional-jusice-w-perspektywie-porownawczej.html ; www.uni-marburg.de/icwc

Aktualizacja:  2018-06-25