Konferencje naukowe 2018

 

Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989


-
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69 (zobacz na mapie)

Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej. Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL. Konferencja ma zaowocować powstaniem recenzowanej pracy zbiorowej złożonej z referatów zaprezentowanych podczas obrad.

Podczas konferencji na temat barier w przemianach społecznych w Polsce w latach 1970-1989 chcemy skupić się zwłaszcza na następujących zagadnieniach:

1. Przemiany będące pokłosiem zmian politycznych i terytorialnych po II wojnie światowej i oddania Polski w strefę pełnej zależności od ZSRS. Ograniczenia, transmisji demokratycznych i postępowych idei oraz trendów z obszaru kultury oraz ograniczenia kontaktów z Polonią.
2. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku - okres ograniczonego, kontrolowanego „otwarcia na Zachód”. Oczekiwania i nadzieje społeczne związane z wprowadzanymi zmianami. Możliwości i ograniczenia recepcji zachodnich wzorów w sferze gospodarczej. Zróżnicowanie regionalne i społeczne w zakresie recepcji nowych wzorów.
3. Jak reforma administracyjna kraju z lat siedemdziesiątych XX wieku wpłynęła na funkcjonowanie państwa na różnych poziomach? Czy poprawiła, czy też ograniczyła szeroko rozumiane relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem i wpłynęła bądź nie na sposób funkcjonowania i komunikowania się różnych grup społecznych i zawodowych?
4. Jakie czynniki najbardziej ograniczały i opóźniały przemiany społeczne i polityczne w Polsce w dekadzie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (m.in. ustrojowe, prawne, ekonomiczne, mentalnościowe, kulturowe itp.).
5. W jaki sposób procesy modernizacji Polski oraz zachodzące przemiany wpływały na kształtowanie się społeczności lokalnych. Jakie czynniki możemy w nich uznać za stymulujące, a jakie za hamujące proces modernizacji?
6. Pierwsza „Solidarność” i nadzieje Polaków na głębsze i trwałe zmiany w Polsce. Zróżnicowanie postaw wobec wolnościowego zrywu w kraju. W jakim stopniu i zakresie okres tzw. „karnawału Solidarności” zmienił postawy, zachowania i oczekiwania społeczne (zróżnicowanie: miasto, wieś, region).
7. Stan wojenny i jego społeczne następstwa. Zależy nam zwłaszcza na materiałach dotyczących konkretnych miejsc: szkoły, uczelni, zakładu pracy, wsi, miasteczka

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy blazej.grysztar@wp.pl oraz dokonanie opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia do 15 września 2018 r. 


Opłata konferencyjna:

- 300 zł (doktoranci 150 zł)

Organizatorzy konferencji:

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
Prof. Radosław Domke (IH UZ)Członkowie:
Prof. Czesław Osękowski (IH UZ)
Prof. Mirosław Chałubiński (IS UZ)
Prof. Robert Skobelski (IH UZ
Prof. Mariusz Kwiatkowski (IS UZ)
Prof. Marceli Tureczek (IH UZ)
Prof. Lech Szczegóła (IS UZ)
Dr Dorota Bazuń (IS UZ)


blazej.grysztar@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

PRL, przemiany społeczne, Historia Polski

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-07-01