Konferencje naukowe 2018

 

Dla Doktoranta: Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne


-
Hotel Śląsk
Wrocław, Oporowska 60 (zobacz na mapie)

Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza na konferencję szkoleniową dla Doktorantów „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

 

Wrocław: 15.09.2018, godz. od 9.00 do 18.00 [opłata: 299 PLN]

Warszawa: 29.09.2018 r., godz. 9.00 do 18.00 [opłata: 490 PLN]


ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale także osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.

 

Program

 

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej

Aspekty prawne ubiegania się o stopień naukowy doktora i rozprawy doktorskiej (w tym omówienie i komentarz do „Ustawy 2.0” oraz projektu rozporządzenia w sprawie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Czy jest dla mnie doktorat?

Fazy doktoryzowania się

Organizacja czasu redakcji pracy doktorskiej

Korzyści i koszty doktoryzowania się – rozrachunek „in plus” i „in minus”

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora

Przygotowanie planu pracy doktorskiej (konspekt, spis treści)

Wstęp i zakończenie (struktura, zasady przygotowania)

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Zestawienie bibliograficzne i jego selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady wykluczania treści zbędnych)

Opracowanie materiału źródłowego

Częste błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej

Triki usprawniające redakcję dysertacji doktorskiej

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

Problem badawczy – konceptualizacja  i struktura

Hipoteza i teza w rozprawie doktorskiej

Materiał pierwotny i wtórny – reguły analizy i opracowania

Ograniczenia badań własnych i sposoby ich redukcji/eliminowania

Prezentacja wyników badań własnych

Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników

Zasady wnioskowania na podstawie pozyskanych danych (dedukcja, indukcja)

SESJA 5. Aspekty formalne pracy nad rozprawą doktorską

Autoreferat (struktura i zawartość merytoryczna)

Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)

Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)

SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny – utrwalenie pozyskanej wiedzy

Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej

Metody treningu: mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia

 

Strona internetowa wydarzenia:

exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

 

Koordynator konferencji:

dr Klaudia Pujer

tel. kom. [+48] 606 168 165


Opłata konferencyjna:

299-490 PLN

Organizatorzy konferencji:

Exante Wydawnictwo Naukowedr Klaudia Pujer, tel. +48 606 168 165https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/


konferencje@exante.com.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport

Słowa kluczowe:

szkolenie, doktorat, rozprawa doktorska, dla doktoranta, ustawa 2.0, konstytucja dla nauki

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2018-08-06