Konferencje naukowe 2018

 

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA


-
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi (zobacz na mapie)

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii

Uniwersytetu Łódzkiego

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej

 

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH

IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

 

Łódź, 7–8 grudnia 2018 r.

 

Jest to druga konferencja z cyklu Język–region–kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych. Szczególnym obiektem zainteresowań naukowych Profesora były: antroponimia, pogranicza dialektalne oraz słowotwórstwo w gwarach. Jego prace wpisują się w tradycję łódzkiej szkoły dialektologicznej stworzonej przez Profesora Karola Dejnę.

W nawiązaniu do problematyki naukowej podejmowanej przez autora Małopolsko-śląsko-wielkopolskiego pogranicza językowego zapraszamy do dyskusji na temat sytuacji językowej panującej na pograniczach etniczno-językowych (w tym na dawnych Kresach Wschodnich rozumianych jako swoisty typ pogranicza), na pograniczach dialektalnych oraz na terenach peryferycznych. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w odniesieniu do polszczyzny, jak też innych języków etnicznych, zaś rozważania przyjmą formę bądź to ujęć teoretyczno-metodologicznych, bądź też badań materiałowych.

Proponujemy, aby wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:

— problem koegzystencji języków etnicznych (języków literackich lub gwar) na terenach pogranicznych, kontakt językowy, wielojęzyczność, przełączanie kodów, interferencje językowe, zapożyczenia, świadomość językowa mieszkańców pogranicza,

— historia i współczesność pograniczy językowo-kulturowych, dynamika zmian na pograniczach, dawne i nowe pogranicza językowo-kulturowe,

— języki mniejszości w otoczeniu obcym,

— polszczyzna kresowa dawniej i dziś,

— specyfika systemowo-leksykalna gwar na pograniczach dialektalnych, problem ostrości granic dialektalnych, gwary przejściowe i gwary mieszane,

— nazwy własne na pograniczach,

— metodologia badań języków i dialektów na pograniczach.

Celem konferencji jest wymiana myśli, obserwacji i wyników badań teoretycznych i empirycznych dotyczących statusu i funkcjonowania języków literackich i gwar w warunkach pogranicza (etnicznego bądź dialektalnego) w powiązaniu z tłem historycznym, społecznym, politycznym i kulturowym.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy

do wzięcia udziału we wspólnym spotkaniu naukowym.

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Feliks Czyżewski

prof. dr hab. Stanisław Dubisz

prof. dr hab. Halina Karaś

prof. dr hab. Józef Kąś

prof. dr hab. Halina Kurek

prof. dr hab. Robert Mrózek

prof. dr hab. Halina Pelcowa

prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

prof. dr hab. Anna Tyrpa

prof. dr hab. Bogdan Walczak

prof. dr hab. Bogusław Wyderka

 

Komitet Organizacyjny

prof. UŁ dr hab. Irena Jaros

dr hab. Katarzyna Sicińska

dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

mgr Jadwiga Bieniek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty prosimy nadsyłać do 30 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres: jezykregionkultura@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 15 października 2018 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut. Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (dwóch obiadów, uroczystej kolacji w pierwszy dzień konferencji i przerw kawowych), udziału w imprezach towarzyszących oraz druku publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące wpłat oraz możliwości zakwaterowania zostaną przesłane uczestnikom konferencji w późniejszym terminie. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Informacje dotyczące konferencji zamieszczane są również na stronie internetowej:

www.jezykregionkultura.uni.lodz.pl


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjnyprof. UŁ dr hab. Irena Jarosdr hab. Katarzyna Sicińskadr Izabela Ejsmunt-Wieczorekmgr Jadwiga Bieniek


jezykregionkultura@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

Metodologia, Kresy, dialektologia, onomastyka, pogranicza, gwary, interferencje językowe

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://jezykregionkultura.uni.lodz.pl/

Aktualizacja:  2018-08-31 19:30:00