Konferencje naukowe 2018

 

ROLA SPOTKANIA W PRACY. BLASKI I CIENIE


-
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Katowice, ul. Harcerzy Września 3, 60-659 Katowice (zobacz na mapie)

Wiele współczesnych zjawisk zachodzących w organizacjach ma genezę w spotkaniu, którego nadrzędny charakter można określić jako zdrowy lub patologiczny. Naturą spotkania można tłumaczyć zjawisko sukcesu i porażki, zarówno w działalności jednostek, jak i organizacji. Spotkanie można także ująć jako zderzenie, konflikt, a jednocześnie przypisać mu zasadę komplementarności, harmonii. Z jednej perspektywy spotkanie jawi się jako źródło wspólnego wzrastania uczestników spotkania, mogącego przejawiać się w kształtowaniu zdrowej kultury organizacyjnej sprzyjającej kreatywności, zaangażowaniu w pracę lub strategicznym i długofalowym decyzjom kadrowym. Z drugiej - spotkanie może dotyczyć ciemnej strony relacji, będących odzwierciedleniem szeroko rozumianych patologii pracy, jak mobbing czy nieformalne układy biznesowe. 

Celem konferencji jest ukazanie pozytywnych i negatywnych stron szeroko rozumianego spotkania w kontekście pracy.

Uczestnikami  spotkania mogą być nie tylko indywidualne jednostki, ale również organizacje i instytucje. Jednym z największych wyzwań jest obecnie tworzenie organizacyjnych ram dla spotkania  środowiska akademickiego ze środowiskiem biznesowym. Od jakości tego spotkania zależy zarówno rozwój szkolnictwa wyższego i nauki, jak i dynamika aktywności na polu gospodarki.

Przykładowe pola organizacyjnej działalności, w których spotkanie odgrywa kluczową rolę we współczesnym stosunku pracy:

Spotkanie z pracownikiem – współczesne problemy doboru zawodowego i rekrutacji pracowników

•        Ocena kompetencji pracownika w perspektywie wyzwań pracy przyszłości

•        Nowy wymiar selekcji: Kandydat jako klient

•        Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna. Ocenianie kandydata a doradzanie w procesie selekcji

•        Kontrakt psychologiczny

•        Kształtowanie zaufania i lojalności pracowniczej

•        Efektywność pracy w różnych formach zatrudnienia

•        Efektywność a produktywność

„Wojna o pracę i pracownika” z perspektywy spotkania - jak skutecznie rekrutować?

•        Employer branding -  pracodawca w procesie komunikacji z potencjalnym kandydatem. Sposoby i metody.

•        Dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków rynku pracy

•        Mobilność pracowników: możliwości i bariery.

Spotkanie z obcym, praca w różnorodnym kulturowo środowisku

•        Pozyskiwanie pracowników z różnych kultur.

•         Czynniki wspierające komunikację i efektywność w różnorodnym kulturowo środowisku.

•        Polak w spotkaniu z obcym: przekonania poznawcze i stereotypy w kontekście pracy.

•        Polacy na zagranicznym rynku pracy: adaptacja i stereotypy.

Relacja wsparcia i rozwoju pracownika

•        Wspieranie pracownika na stanowiskach wymagających samodzielności  i efektywności.

•        Rola szkoleń w organizacji: umiejętna diagnoza potrzeb, efektywne prowadzenie szkoleń, praca nad ewaluacją efektów.

•        Mentoring – spotkanie doświadczenia z potencjałem. Konsekwencje dla jednostki   i organizacji.

•        Coaching psychologiczny – wsparcie efektywności pracowników. Skuteczne metody i mierzalne efekty. 

Spotkanie płci – kobiety i mężczyźni w pracy

•        Równość kobiet i mężczyzn w relacji pracy.

•        Konflikt seksualny jako źródło nierówności w pracy.

•        Ocena efektywności liderów w kontekście płci.

Spotkanie z innymi a przedsiębiorczość

•        Nastawienie na cele własne, indywidualne czy inne, wspólne? Orientacja sprawcza czy wspólnotowa jako predyktor postawy przedsiębiorczej.

•        Społeczny wizerunek przedsiębiorcy w kontekście relacji z innymi.

Kierowanie jako forma spotkania

•        Psychologiczne aspekty komunikacji w zarządzaniu projektami

•        Przestrzeń i wpływ w relacji kierowania. Zależność pomiędzy kontrolą a samodzielnością pracownika w kontekście efektywności pracy

•        Rola zaufania w kierowaniu

•        Psychologiczne aspekty zwinnego kierowania  projektami (Agile Project Management)

Kreatywość w pracy jako wynik spotkania

•        Kultura organizacyjna sprzyjająca kreatywności

•        Pomiar kreatywności. Narzędzia i ich skuteczność

•        Warunki kreatywnego działania

Spotkanie z samym sobą jako preparacja spotkania z innymi

•        Znaczenie samoświadomości w kształtowaniu relacji z innymi w kontekście pracy i aktywności biznesowej

•        Autorefleksja i zdolność do pracy nad swoimi kompetencjami jako kluczowe kompetencje na rynku pracy

•        Planowanie kariery

Spotkanie środowiska akademickiego i biznesowego

•        Przykłady dobrych praktyk 

•        Open source innovations – platformy wymiany źródeł informacji środowiska akademickiego, biznesowego i aktywnych interesariuszy. Współpraca dla innowacji – wyzwanie czy konieczność?

Ciemna strona spotkania w organizacji

•        Organizacja bez spotkania: Poczucie sensu pracy i wpływu wśród pracowników w organizacjach bez dwustronnej komunikacji

•        Przemoc w pracy: mobbing, molestowanie seksualne

•        Spotkanie poza moralnością – nieformalne układy biznesowe


Opłata konferencyjna:

400 złotych - aktywni uczestnicy; 300 złotych - doktoranci

Organizatorzy konferencji:

Katedra Psychologii GWSH


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Organizacja i Zarządznie, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

komunikacja, przedsiębiorczość, coaching, mentoring, kreatywność, psychologia pracy, employer branding, lojalność, rekrutacja i selekcja, komptencje pracownicze, Open source innovations, kultura organizacyna, obbing, zarządzanie komunikacją, różnice kulturowe, róznice płciowe w śrdowisku pracy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://lp.gwsh.pl/psychologiawbiznesie

Aktualizacja:  2018-09-06 10:31:11