Konferencje naukowe 2018

 

Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - próba znalezienia rozwiązania


-
Dom studencki Hanka
Poznań, aleja Niepodległości 26, 60-101 Poznań (zobacz na mapie)

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu - próba znalezienia rozwiązania", to druga z cyklu konferencji naukowych organizowanych w ramach projektu naukowego „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Celem Konferencji jest uzyskanie spojrzenia naukowców i pracowników administracji publicznej na problemy występujące w planowaniu przestrzennym w dużych miastach pod kątem zarówno regulacji prawnych jak i kwestii urbanistyczno-architektonicznych i ekonomicznych.

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych prowadzących badania w zakresie prawa i ekonomii jak i architektów, urbanistów i pracowników administracji publicznej.

Tematyka przedstawianych referatów powinna skupiać się na problemach planowania przestrzennego w dużych miastach, w szczególności kwestii „rozlewania się" miast, zagospodarowania przestrzeni w centrach miast, projektowania zieleni i rozwiązań ekologicznych, problemów dotyczących transportu oraz perspektyw rozwojowych miast.

W ramach konferencji odbędą się dwa panele:
- panel ekspercki - podczas niego swoje wystąpienia wygłoszą zaproszeni eksperci
- panel otwarty - w ramach tego panelu przewidujemy możliwość zgłoszenia udziału w konferencji przez doktorantów, pracowników naukowych oraz zainteresowanych specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem projektu


Referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną wydane w formie recenzowanej monografii.

Warunkiem publikacji jest przesłanie artykułu do 20.10.2018 r. 
Wymogi redakcyjne:
- Tekst w Microsoft Word (*doc.).
- Objętość tekstu do druku – max. 21 tys. znaków;
- Marginesy: lewe, prawe, dolne i górne – 2,0 cm.
- Czcionka 12 pkt. Times New Roman, interlinia 1,5. Tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu – wyjustowany.

Uczestnictwo w konferencji, jak i opublikowanie swojego artykułu w monografii jest bezpłatne.

Termin naboru abstraktów: 30.09.2018 r.
Zgłoszeń można dokonywać, korzystając z poniższego formularza:
https://goo.gl/forms/VZi5nmYJ1jDR98G33

Wyniki naboru abstraktów zostaną podane w ciągu 3 dni po upływie terminu. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: plan2018@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na owocne obrady!


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


plan2018@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

gospodarka przestrzenna, miasto, urbanistyka, architektura, prawo administracyjne, prawo budowlane, planowanie przestrzenne, studium uwarunkowań

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-09-29 17:20:37