Konferencje naukowe 2018

 

IV Zimowa Szkoła Metodologiczna


-
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Toruń, ul. Batorego 39 L (zobacz na mapie)

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować i poddawać do dyskusji swoje koncepcje badawcze, a ponadto dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów NCN, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych. Zapewniamy konsultacje, między innymi, z dr Małgorzatą Jacobs (koordynatorem dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w NCN), dr hab. prof. nadzw. UWr. Kazimierzem Dziubką (kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego), dr Krzysztofem Kasianiukiem stojącym na czele Sekcji Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz prof. dr hab. Romanem Bäckerem kierownikiem Katedry Teorii Polityki WPiSM UMK.

Formularz zgłoszeniowy (w formacie .doc, .docx lub .pdf) musi zawierać następujące elementy:

1. Część techniczna

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy

Afiliacja naukowa

Tytuł wystąpienia

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres korespondencyjny

Dane do faktury (jeśli potrzebna)

 

2. Część merytoryczna:

Temat badawczy

Cel badawczy

Pole badawcze (zakres merytoryczny, czasowy i terytorialny)

Zarys stanu badań nad interesującym nas zagadnieniem oraz wstępna krytyka najnowszej światowej literatury przedmiotu

Problemy i hipotezy badawcze (główne i szczegółowe)

Dobór i selekcja źródeł

Metody i techniki badawcze wraz z uzasadnieniem wyboru

Narzędzie(-a) badawcze

 


Opłata konferencyjna:

290 zł dla osób spoza PTNP, 270 zł dla członków PTNP

Organizatorzy konferencji:

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 


maria-lewandowska@o2.pl

Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie, Politologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, projekty badawcze, politologia, metodologia badań, granty NCN


Aktualizacja:  2018-11-05 16:59:30