Konferencje naukowe 2019

 

„Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład”


-
Instytut Filologii Polskiej UWr
Wrocław, Plac Nankiera 15, 50-996 (zobacz na mapie)

Zakład Historii Literatury po 1918 roku oraz Pracownia Literatury po 19189 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej twórczości poetyckiej, krytycznoliterackiej i przekładowej Piotra Sommera, która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2019 roku w IFP UWr. (budynek Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15).

Celem organizowanej przez nas konferencji pogłębienie refleksji nad całym dorobkiem Piotra Sommera – autora, którego obecność w polskim życiu literackim ostatnich kilku dekad, parafrazując słowa Piotra Śliwińskiego, już dawno stała się obowiązkowa i niezbędna. Niedawno obchodzony jubileusz 70. urodzin twórcy Smaku detalu traktujemy jednak jako okazję nie tyle do podsumowania jego dzieła (na długo jeszcze – mamy taką nadzieję – otwartego), ile raczej do ponowienia wielokrotnie podejmowanego już interpretacyjnego wysiłku, rewizji wcześniejszych ustaleń oraz poszerzenia pola dociekań o aspekty pozostające dotąd na marginesie refleksji badawczej (przekłady, krytyka).

Pytamy więc między innymi o miejsce propozycji artystycznej Sommera na mapie powojennej literatury, domniemane lub faktyczne powinowactwa z językami innych poetów (Wata, Białoszewskiego, Ficowskiego i in.), a także o żywotność poetyki autora Pamiątek po nas (zatem o możliwe lub niemożliwe kontynuacje); interesuje nas również obustronna zależność między twórczością własną a przekładową (np. to, czego poeta nauczył się od tłumaczonych przez siebie Amerykanów i Irlandczyków, co w zamian w przekładach na język polski dał im niejako od siebie); chcielibyśmy też zapytać o wpływ, jaki działalność Sommera jako krytyka wywierała, począwszy od lat 80., na dominujące w dyskursie krytycznym sposoby myślenia o istocie i celach literatury (zwłaszcza poezji). Mamy nadzieję, że powyższy zakres zagadnień, a właściwie zaledwie jego zarys, stanowić będzie punkt wyjścia dla całej dyskusji.   

Zgłoszenia na konferencję (formularz: https://tiny.pl/thmzp) z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 20 stycznia 2019 r. na skrzynkę pocztową organizatorów konferencji (ulubione.kawalki2019@gmail.com). Przewidziany czas na wystąpienie wynosi 20 minut. Informacje na temat opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł (pokrycie kosztów noclegu) przekażemy referentom indywidualnie. Przedstawione referaty planujemy opublikować w punktowanym czasopiśmie naukowym. 

 

Komitet organizacyjny konferencji:  

mgr Kamil Nolbert

dr hab. Paweł Mackiewicz

mgr Gabriela Iwińska


Organizatorzy konferencji:

Instytut Filologii Polskiej UWr, Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracownia Literatury Polskiej po 1989 roku 


ulubione.kawalki2019@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

przekład, poezja, teoria literatury, historia literatury, krytyka literacka, Piotr Sommer


Aktualizacja:  2018-11-23