Konferencje naukowe 2019

 

Mniejszości narodowe i etniczne w sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych


-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 107 (zobacz na mapie)

Cel i zadania konferencji:

 

Celem konferencji jest próba uchwycenia w perspektywie medioznawczej funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Obszar ten, włączony do Polski decyzją światowych mocarstw w 1945 r., stał się bowiem miejscem osiedlenia dla różnych grup społecznych i narodowych. Przybyli tu m.in. mieszkańcy Kresów Wschodnich, utraconych w wyniku drugiej wojny światowej na rzecz Związku Radzieckiego. Pośród samych Kresowian – jak zwykło się ich nazywać – istniały i dawały o sobie znać poważne różnice językowe i kulturowe. Ziemie Zachodnie i Północne stały się nowym domem również dla Ukraińców i Łemków, przesiedlonych na te tereny w wyniku Akcji „Wisła”, rozpoczętej w kwietniu 1947 r. Inną społecznością, która związała swoją przyszłość z „Ziemiami Odzyskanymi” byli Romowie, zmuszeni przez władze komunistyczne do porzucenia koczowniczego trybu życia. Odrębną grupę etniczną, językową i kulturową stanowili ponadto tzw. autochtoni. W dalszych latach czasowo lub na stałe osiedlili się tutaj przedstawiciele wielu innych grup narodowych i etnicznych. Fenomenem ostatnich kilkunastu lat jest rosnąca liczba imigrantów z Turcji, Chin, Wietnamu, a przede wszystkim byłych republik radzieckich. Wszyscy oni zaznaczają swoją obecność na Ziemiach Zachodnich i Północnych także poprzez media – te tradycyjne, jak i tzw. nowe media, a więc przede wszystkim media społecznościowe.

 Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a także do samych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemie Zachodnie i Północne. Pozostawiając swobodę wyboru tematu i perspektyw badawczych autorom, organizatorzy proponują uwzględnienie następujących zagadnień, z zastrzeżeniem zakresu geograficznego konferencji:

  • Media mniejszości narodowych i etnicznych – dzieje i współczesność
  • Wizerunki mniejszości narodowych i etnicznych w mediach lokalnych
  • Inicjatywy medialne prowadzone przez mniejszości lub dla mniejszości
  • Sylwetki dziennikarzy, wydawców i pisarzy wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych
  • Nowe media a mniejszości narodowe i etniczne
  • Wielokulturowość czy etnocentryzm – miejsce mniejszości narodowych i etnicznych we wspólnotach lokalnych i ponadlokalnych

 

Informacje organizacyjne:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani noclegu.

Propozycje tematów referatów (karty zgłoszeń) należy przesłać pocztą elektroniczną do 20 stycznia 2019 r. Informacja o zakwalifikowaniu wystąpienia zostanie przesłana autorom do końca stycznia 2019 r. Natomiast szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom w kwietniu 2019 r.

Pełne teksty referatów należy przesłać poczta elektroniczną (format .doc lub .odt) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2019 r. Teksty niespełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, artykuły zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Karty zgłoszeń, pełne teksty referatów, jak również wszelkie zapytania dotyczące konferencji należy kierować na adres e-mail: k.wasilewski@wimbp.gorzow.pl.

Karty zgłoszeń oraz wymogi edytorskie dostępne są na stronie internetowej.

Sekretarze konferencji: dr Piotr Krzyżanowski, dr hab. Krzysztof Wasilewski


Opłata konferencyjna:

Bez opłat

Organizatorzy konferencji:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


k.wasilewski@wimbp.gorzow.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Historia i Archeologia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

media, mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, Ziemie Zachodnie i Północne, sfera medialna