Konferencje naukowe 2019

 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej – aspekty teoretyczno-empiryczne


-
Hotel Arkadia Royal
Warszawa, B. Czecha 10 (zobacz na mapie)

Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza na konferencję szkoleniową dla Doktorantów „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

 

Warszawa: 30.03.2019 r., godz. 9.00 do 18.00


ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale także osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.

Program

“Ustawa 2.0”, “Konstytucja dla Nauki”, w tym projekty aktów wykonawczych: omówienie wdrożonych i planowanych zmian w zakresie ubiegania się o stopień doktora (z uwzględnieniem zmian w obszarze publikacji naukowych)

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej, w tym szkoły doktorskie

Aspekty prawne ubiegania się o stopień naukowy doktora i rozprawy doktorskiej (w tym omówienie i komentarz do Ustawy 2.0)

Czy jest dla mnie doktorat?

Fazy doktoryzowania się

Organizacja czasu redakcji pracy doktorskiej

Korzyści i koszty doktoryzowania się – rozrachunek „in plus” i „in minus”

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora

Przygotowanie planu pracy doktorskiej (konspekt, spis treści)

Wstęp i zakończenie (struktura, zasady przygotowania)

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Zestawienie bibliograficzne i jego selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady wykluczania treści zbędnych)

Opracowanie materiału źródłowego

Częste błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej

Triki usprawniające redakcję dysertacji doktorskiej

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

Problem badawczy – konceptualizacja  i struktura

Hipoteza i teza w rozprawie doktorskiej

Materiał pierwotny i wtórny – reguły analizy i opracowania

Ograniczenia badań własnych i sposoby ich redukcji/eliminowania

Prezentacja wyników badań własnych

Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników

Zasady wnioskowania na podstawie pozyskanych danych (dedukcja, indukcja)

SESJA 5. Aspekty formalne pracy nad rozprawą doktorską

Autoreferat (struktura i zawartość merytoryczna)

Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)

Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)

SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny – utrwalenie pozyskanej wiedzy

Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej

Metody treningu: mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia

 

Strona internetowa wydarzenia:

exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

 

Koordynator konferencji:

dr Klaudia Pujer

tel. kom. [+48] 606 168 165


Opłata konferencyjna:

490

Organizatorzy konferencji:

Exante Wydawnictwo Naukowedr Klaudia Pujer


konferencje@exante.com.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Matematyka, Kultura Fizyczna, Budownictwo, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

doktorat, rozprawa doktorska, dla doktoranta, reforma szkolnictwa wyższego, ustawa 2.0, konstytucja dla nauki


Źródło:  http://exante.com.pl/konferencje-dla-doktorantow/

Aktualizacja:  2019-01-11