Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja wobec wyzwań kultury współczesnej: Szanse i zagrożenia”


-
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
Toruń, Jęczmienna 23 (zobacz na mapie)

Cele konferencji

Tematyka konferencji oscyluje wokół zagadnień związanych z kulturowymi kontekstami współczesnej edukacji. Pedagog staje dziś w obliczu określonych wyzwań współczesności, które generowane są m.in. przez postępujące procesy globalizacyjne, umasowienie kultury, rozwój społeczeństwa informacyjnego, a wraz z nim świata mediów i cyberkultury. Jakie jest ich znaczenie dla edukacji współczesnej? Niezwykle ambiwalentne, dlatego warto zadać sobie pytanie zarówno o szanse, jak i zagrożenia edukacyjne wypływające z wciąż dynamicznie zmieniającego się na naszych oczach uniwersum kulturowego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W sposób szczególny do udziału w niej zaproszeni są pedagodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, filozofowie, medioznawcy.

Proponowane obszary problemowe

 1. Współczesna pedagogika kultury i jej kierunki rozwoju. Rola pedagogiki
  humanistycznej i personalistycznej we współczesnej rzeczywistości
  edukacyjnej.
 2. Współczesna pedagogika w perspektywie aksjologicznej. Kształtowanie
  postaw w ujęciu indywidualnym i społecznym (ze szczególnym
  uwzględnieniem roli mediów).
 3. Współczesna edukacja wobec wybranych zjawisk kulturowych XX i XXI
  wieku (takich jak np. detradycjonalizacja, amerykanizacja, homegenizacja
  i hybrydyzacja kultury). Znaczenie edukacji międzykulturowej
  i regionalnej.

Informacje organizacyjne

 • Zgłoszenia (formularz do pobrania - bit.ly/2BE5A4b ) prosimy nadsyłać na adres:
  konferencja@kj.edu.pl
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2019 roku.
 • Wystąpienia pokonferencyjne, które uzyskają pozytywne opinie recenzentów, ukażą się w recenzowanym anglojęzycznym czasopiśmie naukowym „21st Century Pedagogy„. Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstów do druku zgodnie z wymogami edytorskimi naszego czasopisma (wskazówki edytorskie, oraz strona wydawnictwa- bit.ly/2BE5A4b).
 • Opłata konferencyjna wraz z kosztem publikacji:
  – dla wystąpień polskojęzycznych: 450 zł,
  – dla wystąpień anglojęzycznych: 250 zł.

Sedecznie zapraszmy do udziału!


Organizatorzy konferencji:

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa


konferencja@kj.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Socjologia