Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Widzę, więc wiem"


-
Collegium Maius UAM
Poznań, ul. Fredry 10 (zobacz na mapie)

Percepcja zmysłowa stanowi podstawowe źródło odbierania informacji ze świata zewnętrznego i wywołuje zainteresowanie badaczy wywodzących się z różnych dziedzin nauki, zajmujących się rolą czynników kulturowych i językowych w procesie zarówno percepcji, jak i kognicji.      

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, dzięki któremu poznaje on i postrzega świat wokół siebie. Panuje przekonanie, że coś się wie dopiero wtedy, kiedy to coś się zobaczy, często więc percepcja czysto fizyczna zmienia się w intelektualną (kognitywną). Językowym potwierdzeniem wskazanej tezy może być prasłowiański rdzeń *vid- (*viděti ’widzieć’), który pozostaje w ścisłym związku z rdzeniem *věd- (*věděti ’wiedzieć’). Wywodząc się więc ze słowiańskiego kręgu kulturowego, w którym to połączenie jest nadal odzwierciedlone językowo, chcemy objąć refleksją naukową relację pomiędzy wzrokiem/widzeniem/postrzeganiem a wiedzą i poznawaniem rzeczywistości.

Interesuje nas w jakiej mierze język i kultura formują nasz sposób percepcji wzorkowej, czy połączenie widzenia i procesów mentalnych jest uniwersalną cechą oraz w jakim stopniu percepcja wzrokowa dominuje nad percepcją słuchową, smakową, zapachową czy dotykową.

Celem konferencji jest wskazanie na złożony i interesujący w wielu aspektach obszar badawczy, zwracając uwagę na komunikację i połączenie wielu dyscyplin naukowych.

Do dyskusji nad wzrokową percepcją rzeczywistości i językowego, kulturowego, psychologicznego odbioru i przetwarzaniu bodźców wzrokowych zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów, pedagogów, socjologów, przedstawicieli sztuk wizualnych oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką.

W ramach rozważań konferencyjnych proponujemy następujące kręgi tematyczne, które dalej można sproblematyzować na różne sposoby:

-   widzenie i wiedza w języku, kulturze i sztuce

-   konceptualizacja i profilowanie pojęcia ‘widzenie’ w językowym obrazie świata

-   synestezja jako mechanizm fizjologiczny, językowy i literaturoznawczy

-   widzenie i wiedza w ujęciu diachronicznym, synchronicznym, porównawczym, konfrontatywnym

-   widzenie i wiedza a społeczeństwo

-   percepcja wizualna i sposób przetwarzania danych w mózgu

-   wpływ widzenia i jego braku na jednostkę i społeczeństwo

Językami konferencji będą wszystkie języki słowiańskie i język angielski.

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 25 lutego 2019 r.


Opłata konferencyjna:

350 PLN; 85 EURO dla gości zagranicznych

Organizatorzy konferencji:

Zakład Języków Południowosłowiańskich Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydzał Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu


widze.wiec.wiem@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, język, społeczeństwo, percepcja wzrokowa, kognicja