Konferencje naukowe 2019

 

Dziecko w świecie języków i kultur


-
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (zobacz na mapie)

Instytut Filologii i Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Dziecko w świecie języków i kultur, która odbędzie się 28 marca 2019 r. w Warszawie.

W świetle obserwowanych dzisiaj zjawisk globalizacji czy wielokulturowości  wzajemne uwarunkowania edukacji i kultury budzą wiele pytań. Dlatego do udziału
w konferencji zapraszamy pedagogów, filologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, psychologów czy filozofów. Chcemy stworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej wymiany myśli i poglądów na temat:

1. wczesnego nauczania języka obcego, edukacji różnojęzycznej, nauczania języka polskiego jako obcego,

2. funkcjonowania dziecka w środowisku wielokulturowym, problematyki dziecka w kulturze masowej, metodyki pracy z grupami zróżnicowanymi językowo oraz kulturowo, wprowadzania dzieci w świat wartości, budowania postaw tolerancji, powstawania stereotypów w dziecięcym myśleniu.

Program interdyscyplinarnej konferencji naukowej zbudowany jest wokół dwóch bloków tematycznych: wczesnego wprowadzania dzieci w świat języków obcych oraz funkcjonowania dzieci w kulturze/kulturach.

Współcześnie dziecko jest uwikłane w istniejące, trudne niekiedy uwarunkowania. Lew Wygotski uważał, że kultura to główny determinant indywidualnego rozwoju dziecka. Otaczająca dziecko kultura ukierunkowuje jego sposób myślenia i postrzegania świata, co sprzyja wytworzeniu „narzędzi intelektualnej adaptacji”. Uczy zatem myślenia i sposobu odbierania rzeczywistości. W procesie zaś kształtowania tożsamości kulturowej dziecka język odgrywa kluczową rolę. To, jak jednostka odbiera rzeczywistość, wynika w pewnym sensie ze struktury języka słyszanego i przyswajanego przez nią od najwcześniejszych lat. Język/języki tworzą świat społeczności, w której człowiek wzrasta. Edward Sapir nazywa wręcz język symbolicznym przewodnikiem po kulturze. Język pomaga dziecku porządkować osobiste doświadczenia i tworzyć wyobrażenia, staje się czynnikiem kreowania tożsamości. Jednakże relacja język – kultura to w ocenie Claude’a Lévi-Straussa jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Jerzy Bartmiński określił go nawet jako „paradoks wzajemnego uzależnienia”, bowiem z jednej strony cała kultura jest obecna w języku, zaś z drugiej – nie ma w kulturze elementu, który miałby większą siłę niż język.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja stworzy unikalną atmosferę do analizowania tendencji, które można zaobserwować w dzisiejszej krajowej i międzynarodowej rzeczywistości edukacyjnej. Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń w postaci abstraktów. Karta zgłoszeniowa załączona jest poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 lutego 2019 r. na adres e-mail: konferencja@wszechnicapolska.edu.pl. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji otrzymają Państwo do 5 marca 2019 r. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Numer konta, na który należy ją uiścić do dnia 10 marca 2019 r., otrzymają Państwo w osobnym komunikacie. Planowana jest pokonferencyjna publikacja artykułów.

Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj:

https://wszechnicapolska.edu.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-dziecko-w-swiecie-jezykow-i-kultur-28-marca-2019-r

Komitet naukowy

prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

dr Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek (Uniwersytet Warszawski)

dr Grzegorz Śpiewak

Komitet organizacyjny

dr Marta Kotarba (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)

dr Katarzyna Grzyb (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)

mgr Katarzyna Kamińska – sekretarz konferencji (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie)


Opłata konferencyjna:

100

Organizatorzy konferencji:

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie


konferencja@wszechnicapolska.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, KulturoznawstwoŹródło:  https://wszechnicapolska.edu.pl

Aktualizacja:  2019-01-07