Konferencje naukowe 2019

 

Ogień w horyzoncie wyobraźni


-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kampus Dewajtis 5
Warszawa, Dewajtis 5 (zobacz na mapie)

Interdyscyplinarny cykl Ikony wyobraźni zbiorowej zapoczątkowała konferencja naukowa poświęcona motywom wodnym, której pokłosie stanowi monografia Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni pod redakcją Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018). Celem cyklu jest pogłębiona refleksja nad mitotwórczym znaczeniem sztuki, skupiona na kreowaniu przez nią i ugruntowywaniu wyobrażeń, które przekraczają świadomość jednostkową, by naznaczyć swym wpływem kulturę całych społeczeństw. Podczas tegorocznej konferencji proponujemy namysł nad tyleż bogatą, co ambiwalentną symboliką ognia i sposobami jej wyzyskania w artystycznych tekstach kultury (zwłaszcza w literaturze, filmie, teatrze, fotografii, malarstwie), ale i nad odwołaniami do związanych z tą symboliką przedstawień w popkulturze, przekazach perswazyjnych (reklama, propaganda) oraz na obszarach życia społecznego (performatyka afirmacji, performatyka protestu). Serdecznie zapraszamy do wspólnej naukowej eksploracji tak zakreślonego kręgu problemowego. Interesują nas zarówno ujęcia syntetyczne, jak i analityczno-interpretacyjne.

 

Opłata konferencyjna wynosi 290 złotych (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku podczas przerw kawowych i zestawu obiadowego oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – opracowania i wydania recenzowanej publikacji naukowej).

Uwaga! Pracownicy WNH UKSW oraz recenzenci współpracujący z internetowym czasopismem naukowym IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” w sezonie 2018-2019 są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia prosimy przesłać w oddzielnym pliku do środy 20 lutego, na dwa adresy:

katarzyna.golos.uksw@gmail.com (mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska, sekretarz konferencji)

brygida.pawlowska@gmail.com (prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, kierownik ZPIiKM)

 

W zgłoszeniu podajemy:

– imię i nazwisko;

– stopień naukowy i afiliację;

– numer telefonu i adres mailowy;

– dane do faktury (nazwa i adres zakładu pracy, NIP), jeśli jej wystawienie jest oczekiwane

   (nieprzesłanie danych traktowane będzie jako rezygnacja z wystawienia faktury);

– (nie więcej niż) kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.

 

Decyzję w sprawie akceptacji tematu wraz z dalszymi informacjami otrzymają Państwo najdalej do 24 lutego.

Czas i miejsce obrad: 20 marca 2019 roku (środa), Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, ul Dewajtis 5. Serdecznie zapraszamy! 


Organizatorzy konferencji:

katarzyna.golos.uksw@gmail.com (mgr Katarzyna Gołos-Dąbrowska, sekretarz konferencji) brygida.pawlowska@gmail.com (prof. UKSW dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, kierownik ZPIiKM)


katarzyna.golos.uksw@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, ReligioznawstwoAktualizacja:  2019-01-19