Konferencje naukowe 2019

 

Zarządzanie mediami, teoria i praktyka


-
Kraków

Oganizatorzy Konferencji uważają, że rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzrost znaczenia reklamy, postępujący proces koncentracji i monopolizacji w warunkach globalizacji, oraz kryzys społeczny i ekonomiczny stawiają media wobec nieznanych dotychczas wyzwań. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie mediami. Wymaga ono nie tylko coraz bardziej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale także wielu nowych umiejętności.

Proponujemy zatem debatę wokół trzech kluczowych pytań:

1.  Jak w czasach burzliwych przemian i wyzwań, które niosą owe przemiany, zwłaszcza w kontekście nowego zasobu podstawowego, jakim jest informacja – należy definiować pojęcie mediów, by oddawało ono ich istotę?

2. Jak – w ten sposób zdefiniowanymi mediami – zarządzać i gdzie szukać źródeł ich finansowania, by mogły wypełnić swoje podstawowe funkcje?

3. Jak zachować podstawowe wartości moralne w coraz bardziej zinstrumentalizowanym świecie mediów?

Oferta organizowanej przez nas Konferencji kierowana jest zarówno do środowiska medioznawców, teoretyków organizacji i zarządzania, ekonomistów i socjologów, jak też do praktyków związanych z zarządzaniem mediami.

Taki skład potencjalnych uczestników może stanowić punkt wyjścia do integracji tworzącego się środowiska teoretyków i praktyków zarządzania mediami.

Gotowość udziału w Konferencji prosimy deklarować na Karcie Zgłoszeń w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. Referaty prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku w formie elektronicznej na podany niżej adres. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 stron.

Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 7 i 8 marca 2013 roku.


Organizatorzy:

Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ


Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

zarządzanie mediami

Źródło:  http://www.zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl/