Konferencje naukowe 2019

 

Biografie.


-
Łódź

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad związkami zachodzącymi między osobistym doświadczeniem badacza (roboczo proponujemy nazwać je "nieprofesjonalnym" wymiarem biografii) a tym wszystkim, co mieści się w sferze działań "profesjonalnych", poczynając od wyborów obszarów badawczych, kończąc zaś na sposobach ich teoretycznej i metodologicznej konceptualizacji. Konstatacja, że nauki nie uprawiają postacie w taki czy inny sposób wyabstrahowane ze świata, ale ukontekstowieni kulturowo i społecznie ludzie, nieuchronnie prowadzi do pytań o relacje, jakie istnieją między światopoglądem danego badacza, wyznawanym przez niego systemem wartości, polem przeżyć indywidualnych, jak również określonych predyspozycji osobowościowych a przestrzenią myśli naukowej. Wielkie odkrycia powołujące do życia nowe dziedziny wiedzy być może nigdy nie miałyby miejsca, gdyby nie sploty różnych okoliczności biograficznych. Choroba psychiczna i kilkuletni pobyt w szpitalu Carla Gustawa Junga stały się zaczynem psychologii głębi. Los rzucający Victora Turnera na wybrzeże Wielkiej Brytanii, wraz z towarzyszącym wówczas antropologowi dojmującym poczuciem życia "poza czasem i przestrzenią" legły u podstaw wypracowania antropologii symbolicznej. Heterotopiczna osobowość Michela Foucault to z kolei główny sprawca - niemieszczących się w klasycznych formułach uprawiania refleksji naukowej - rozważań autora Słów i rzeczy. Wskazane wyżej reprezentatywne przykłady wyznaczają jedno z dwóch głównych pól, jakie chcielibyśmy podać pod rozwagę uczestnikom konferencji. W pierwszym z nich punktem odniesienia proponujemy uczynić różnokierunkowy i wielowarstwowy namysł nad biografiami innych badaczy (np. biografia widziana przez pryzmat określonych kolektywów myślowych; relacja zachodząca między doświadczeniem jednostkowym, wyrastającą z niego wiedzą a wspólnotowym konstruowaniem rzeczywistości naukowej; biografia a język itp.), w drugim natomiast chodzi o zmianę perspektywy ze zdystansowanej na zaangażowaną, zasadzającej się na przekonaniu, iż od praktyki badawczej nieodłączny jest - bardziej lub mniej uświadomiony - aspekt autoformatywny, który jest-do-odkrycia w naszych własnych biografiach naukowych (w tym horyzoncie niezwykle interesującym jawi się choćby problem tzw. inwersji zwrotnej, bo przecież, często, nasze doświadczenia czysto badawcze znacząco wpływają na życiowe drogi badacza-człowieka, przeformułowując go biograficznie). Wyróżnione, komplementarne obszary, traktujemy jako ujawniające wzajemne zależności między życiem naukowym a prywatnym.


Organizatorzy:

Uniwersytet Łódzki

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura, biografia