Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH – MOŻLIWOŚCI I BARIERY


-
Olsztyn

Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców, praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary problemowe (sekcje):

1. Struktury partycypacji i podmiotowości w społeczeństwie polskim

- demokratyzacja a partycypacja publiczna

- dialog społeczny narzędziem planowania strategicznego

- postawy obywatelskie polskich migrantów

- prakseologiczne ujęcie kategorii podmiotowości

2. Jakość życia i jego determinanty

- wsparcie społeczne i/lub jego deterioracja

- jakość życia społeczeństwa XXI wieku

- czas wolny – wczoraj i dziś

- relacje międzypokoleniowe – wielość perspektyw

- czas dojrzałości – demograficzne uwarunkowania zmian społecznych

3. Edukacja i nowe technologie

- przemiany współczesnej edukacji

- kształcenie ustawiczne odpowiedzią na wyzwania przyszłości

- seniorzy kontra nowe technologie

- czy innowacyjność to domena osób młodych

- medialny wizerunek wieku człowieka

4. Rynek pracy

- ageizm na rynku pracy

- problemy zatrudnieniowe osób młodych

- prawne aspekty zatrudnienia

- zarządzanie wiekiem – rozwiązania krajowe i zagraniczne

- ruchliwość społeczna

Termin i miejsce obrad:

Konferencja odbędzie się 17.10.2014 r. w pomieszczeniach Wydziału Nauk Społecznych UWM, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Termin zgłaszania udziału w konferencji:

Przesłanie abstraktu, tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 września 2014 r. na adres mailowy: konferencja.spoleczenstwo@wp.pl

Koszt udziału:

300 zł – opłata obejmuje obiad, bufet kawowy, materiały konferencyjne i monografię pokonferencyjną (opłata nie obejmuje noclegu);

200 zł – publikacja bez udziału osobistego.

Więcej informacji na stronie: www.wns.uwm.edu.pl/spoleczenstwo-dla-wszystkich-kategorii-wiekowych-mozliwosci-i-bariery/

oraz www.uwm.edu.pl/socjologia/


Organizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych: Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teorii Wychowania, Naukowe Koło Socjologów QUAERO, Koło Naukowe Geragogów, Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM w Olsztynie.dr Lidia Domańska, tel. 601-997-754, lidia.domanska@uwm.edu.pl Sekretarze Konferencji: 1/ dr Elżbieta Subocz: tel. 600 664 206, elzbieta.subocz@uwm.edu.pl 2/ mgr Magdalena Sternicka-Kowalska: tel. 602 173 376, magdalena.sternicka@uwm.edu.pl


miroslawa.frycz@uwm.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Biologia Medyczna, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Kultura Fizyczna, Telekomunikacja, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, jakość życia, wiek

Źródło:  http://uwm.edu.pl/socjologia/?p=1205