Konferencje naukowe 2019

 

POP-PL Kultura popularna w Polsce do 1939 roku


-
Warszawa

Celem sympozjum jest stymulacja interdyscyplinarnych badań nad rodzimą kulturą popularną sprzed 1939 roku i integracja różnych środowisk badaczy i badaczek zajmujących się tą tematyką.

Owocnie rozwijające się ostatnio w Polsce pod wpływem zachodnich impulsów naukowych badania polskiej popkultury zazwyczaj nie wykraczają swoimi zainteresowaniami poza szeroko rozumianą współczesność. Z drugiej strony, wskazać można na bogate tradycje badania historii kultury popularnej: literaturę popularną badali chociażby Janusz Dunin i Stefan Żółkiewski, historię popularnej kultury robotniczej zgłębiał Władysław Lech Karwacki; historyczną socjologią kultury masowej zajmowała się Antonina Kłoskowska. Co więcej, w ciągu ostatnich trzydziestu lat w światowym obiegu naukowym pojawiło się wiele monografii poświęconych odczytaniu kulturowego wymiaru wczesnego kina, wysokonakładowej prasy ilustrowanej przełomu XIX i XX wieku, domów towarowych, literatury sensacyjnej, miejskiej ikonosfery czy parków rozrywki. Przyglądanie się im pozwala nie tylko poznać historię mediów masowych, ale również – kulturowy wymiar modernizacji.

Głównym przedmiotem zainteresowania konferencji będzie ujęcie kultury popularnej z perspektywy transmedialnej w kontekście przemian cywilizacyjnych związanych z nowoczesnością, co pozwoli spojrzeć na kulturę popularną jako zestaw powiązanych ze sobą fenomenów usytuowanych w kontekście społecznym. Tym samym oznacza to odejście od tradycyjnych, utartych konceptualizacji ufundowanych na podziale na to, co „wysokie” i to, co „niskie”, jednocześnie skoncentrowanych na wycinku kultury popularnej dającym się wpisać w pole badawcze tradycyjnych dyscyplin (np. badania literatury czy filmu) tudzież traktujących kulturę w oderwaniu od innych obszarów rzeczywistości społecznej. Zależy nam na takich analizach fenomenów z obszaru kultury popularnej, które mogą funkcjonować w badaniach porównawczych z kulturami innych obszarów europejskich aby uchwycić lokalną dialektykę modernizmu i modernizacji oraz odpowiedzieć na pytanie, jak specyficzna lokalna sytuacja cywilizacyjna wpłynęła na symboliczne ekspresje doświadczenia nowoczesności oraz powiązane z nimi praktyki kulturowe, co syntetycznie, za Miriam Hansen, można nazwać wernakularyzacją modernizmu.

 

Przykładowe zagadnienia:

-         literatura i kultura literacka

-         radio i kultura radiowa

-         film i kultura filmowa

-         kultura miejska/kultura robotnicza

-         muzyka i kultura muzyczna

-         kultura performatywna: kabaret, rewia itp.

-         zabawy, widowiska i rozrywki publiczne

-         prasa i kultura prasowa

-         widowiska sportowe

Publikacja: artykuły pokonferencyjne po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego zostaną opublikowane na łamach numeru tematycznego kwartalnika naukowego „Kultura popularna” (lista czasopism punktowanych MNiSW - 8 pkt), dostępnego w modelu Open Access na stronie http://kulturapopularna-online.pl/.

Termin nadsyłania abstraktów: 30.11.2015 za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://goo.gl/forms/1RqaLAlQBa

Zapraszamy do kontaktu: historia-popkultury@swps.edu.pl


Organizatorzy:

Komitet organizacyjny: dr Łukasz Biskupski, dr hab. Mirosław Filiciak, dr Justyna Jaworska, dr Piotr Morawski, dr Piotr Olkusz, dr Michał Pabiś-Orzeszyna, mgr Monika Rawska - sekretarz sympozjum, dr Monika Wąsik


historia-popkultury@swps.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

kultura popularna, Polska

Źródło:  http://goo.gl/forms/1RqaLAlQBa