Konferencje naukowe 2019

 

Poziom i jakość życia w dobie kryzysu


-
Ostromecko

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań dotyczących pomiaru i współczesnych problemów w zakresie poziomu i jakości życia.

Tematyka konferencji obejmuje:

1. Problemy definiowania i pomiaru poziomu i jakości życia

 1. rozwój metod i badań poziomu i jakości życia;
 2. kierunki zmian w poziomie i jakości życia;
 3. społeczne, ekonomiczne i środowiskowe determinanty poziomu i jakości życia.

2. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia

 1. przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy regionów;
 2. jakość pracy a jakość życia;
 3. polityka regionalna i społeczna;
 4. kapitał ludzki a dobrobyt materialny.

3. Wpływ poziomu i jakości życia na konsumpcję i zachowania konsumentów

 1. poziom i jakość życia a konsumpcja i zachowania konsumentów;
 2. gospodarstwo domowe jako główny podmiot badań konsumpcji i poziomu i jakości życia;
 3. postawy i zachowania konsumentów w dobie kryzysu;
 4. wpływ przeobrażeń konsumpcji na społeczno-gospodarczy rozwój regionów;
 5. zrównoważona konsumpcja.

4. Poziom i jakość życia w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 1. wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziom i jakość życia;
 2. społecznie odpowiedzialna konsumpcja (samoograniczenie);
 3. koncepcja CSR;
 4. recyrkulacyjna gospodarka odpadami.

Organizatorzy:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

jakość życia, poziom życia, konsumpcja

Źródło:  http://www.wz.utp.edu.pl/