Konferencje naukowe 2019

 

Antyk w kulturze i literaturze popularnej


-
Poznań

Lorna Hardwick i Christopher Stray we wstępie do zbioru A Companion to Classical Receptions pojęcia recepcji używają w liczbie mnogiej, definiując je jako sposoby, w jakie „greckie i rzymskie materiały są przekazywane, przekładane, wybierane, interpretowane, przepisywane, przedstawiane i reprezentowane”. Chociaż definicja ta wydaje się dość szeroka, a zawartość tomu w pełni interdyscyplinarna, to jednak trudno zarówno w polskiej, jak i obcojęzycznej literaturze przedmiotu znaleźć pozycję poświęconą zagadnieniom obecności starożytnego dziedzictwa w kulturze popularnej, która byłaby – co warto podkreślić – spójna metodologicznie.

Zagadnienia poświęcone antykowi w kulturze popularnej są zjawiskiem marginalnym, pomimo coraz częstszych dyskusji oraz artykułów obejmujących tę tematykę. Stanowią one uzupełnienie tradycyjnych metodologii polegających przede wszystkim na rejestrowaniu starożytnych motywów i wątków a następnie zestawianiu ich z klasycznymi pierwowzorami. Tymczasem temat antyku w kulturze popularnej jest nie tylko interesujący ze względu na zasięg i nieograniczoną wręcz liczbę przykładów, ale i niebywale złożony, wymagający szerokiego kontekstu oraz interdyscyplinarnego podejścia.  

Zapraszamy filologów, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, filozofów i psychologów do wzięcia udziału w konferencji, której zasadniczym celem będzie prezentacja rozmaitych stanowisk badawczych dotyczących funkcjonowania elementów świata starożytnego we współczesnej literaturze i kulturze popularnej. Zamierzamy skupić się nie tylko na omówieniu rozmaitych materiałów obecnych w kulturze popularnej, lecz także na mechanizmach ich recepcji – kulturowych, literackich, medialnych. Chcielibyśmy pokazać różnorodność starożytnego świata w kulturze współczesnej, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do samej kultury, literatury i filmu, a proponując takie obszary badawcze, jak media, szczególnie nowe media (serwisy internetowe, portale społecznościowe, blogi i inne formy internetowego pamiętnikarstwa, i wiele innych) oraz marketing i reklamę. Interesują nas również kwestie dotyczące konkretnych mechanizmów współczesnej kultury, które odpowiedzialne są za procesy recepcji prowadzące np. do zmiany pierwotnego sensu danego wątku lub motywu.

Tematyka prezentowanych referatów powinna skupiać się wokół następujących zagadnień:

 

1.      Tradycyjne metodologie recepcji grecko-rzymskiego dziedzictwa a kultura współczesna.

2.     Technologia a nowe sposoby publikowania i udostępniania treści antycznych.

3.     Najczęściej przetwarzane motywy i wątki antyczne w kulturze i literaturze popularnej.

 

4.     Typy źródeł i obrazów starożytności w literaturze i kulturze popularnej.

5.     Funkcje obrazów starożytności w kulturze współczesnej i mediach.

6.     Metodologiczne konteksty badań nad starożytnością w kulturze i literaturze popularnej.

 

7.     Antyk w Internecie, reklamie i marketingu.

8.    Problem klasyfikacji i oceny materiałów antycznych w nowych mediach.

9.     Literatura i kultura antyczna w komiksie.


Organizatorzy:

dr Konrad Dominas, dr Rafał Dymczyk, dr Tomasz Ewertowski

Sekretarz Konferencji:
mgr Maria Gierszewska
antykwkulturze@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

literatura i kultura antyczna, recepcja antyku, fancud, literatura i kultura popularna

Źródło:  http://www.phsi.amu.edu.pl/fancud_konferencja.html