Konferencje naukowe 2019

 

Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej


-
Kraków

Konferencja przeznaczona jest dla pokolenia młodych naukowców, których badania dotyczą przestrzeni geograficznej w wymiarze tematyki fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Konferencja stwarza możliwość do spotkania się środowiska młodych badaczy (doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: geografii fizycznej, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, geologii, geofizyki, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, geografii miast, ludności i rolnictwa, rozwoju regionalnego, turyzmu i turystyki oraz geoinformatyki i innych.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności stosowanych metod badawczych. Ponadto konferencja daje możliwości zwrócenia uwagi na podejmowaną tematykę badań, wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami, zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych, poznaniu naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą.

W trakcie konferencji przewidziane są obrady plenarne, sesje tematyczne oraz wycieczka w obszar Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich. 

Konferencja wchodzi w program obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Organizatorzy:

Społeczność Doktorantów 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oraz 

Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
im. Ludomira Sawickiego


Dyscypliny naukowe:

Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Geodezja i Kartografia, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

geografia fizyczna, geomorfologia, hydrologia, geografia miast, geofizyka, geologia, geografia, meteorologia i klimatologia, ochrona i kształtowanie środowiska, ekologia i architektura krajobrazu, ludności i rolnictwa, rozwoju regionalnego, turyzmu i turystyki oraz geoinformatyka

Źródło:  http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/konferencja