Konferencje naukowe 2018

 

Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji


-
Poznań

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych prowadzonych w zakresie czwartorzędowych soli amoniowych i cieczy jonowych (synteza, fizykochemia, aktywność powierzchniowa, analityka, toksykologia, ekotoksykologia, degradacja i biodegradacja, mikrobiologia). Ponadto zostaną omówione nowe kierunki zastosowań cieczy jonowych (reakcja chemiczna i enzymatyczna, kataliza, procesy separacji, rozpuszczanie i degradacja biomasy i tworzyw sztucznych, elektrolity, konserwacja drewna użytkowego i zabytkowego, impregnacja papieru, smary, farby, materiały użytkowe). Zadaniem Sympozjum jest również prezentacja zastosowań preparatów zawierających tę grupę związków.

Należy się spodziewać, że wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych oraz osób związanych z przemysłem przyczyni się, wzorem lat ubiegłych, do upowszechnienia tematyki Sympozjum.

Program Sympozjum przewiduje: 

  • warsztaty, na których przedstawiciele renomowanych firm będę prezentowali możliwości analizy instrumentalnej cieczy jonowych z wykorzystaniem aparatów firmy Mettler Toledo, Rudolph Research Analytical, Schott®, itd. Warsztaty będą prowadzone równolegle, w małych grupach, aby każdy z uczestników mógł zapoznać się z techniką pomiaru (dla zainteresowanych będzie również możliwość wykonania pomiarów dla własnych próbek). 

  • wykłady wygłoszone przez zaproszonych specjalistów zajmujących się czwartorzędowymi solami amoniowymi i cieczami jonowymi oraz komunikaty ustne,

  • sesje posterowe prezentujące aktualne osiągnięcia w tej dziedzinie,

  • panel dyskusyjny.


Organizatorzy:

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Wydział Chemiczny Politechniki ŁódzkiejInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


Dyscypliny naukowe:

Inżynieria chemiczna

Słowa kluczowe:

czwartorzędowe sole amoniowe, ciecze jonowe

Źródło:  http://www.scsa.put.poznan.pl/