Konferencje naukowe 2019

 

XXXVII Spotkania Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami


-
Kraków

Szanowni Państwo! 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na organizowane już po raz trzydziesty siódmy, coroczne Spotkania Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, które odbędą się w dniach 19-20 kwietnia 2013r. Organizatorem konferencji jest Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. 

W tym roku po raz pierwszy Spotkania będą odbywać się w ramach zupełnie nowej formuły. Podczas pierwszego dnia Konferencji odbędą są sesje naukowe, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyróżnione oryginalne prace naukowe, powstałe w Zakładach i Klinikach PAIP WL UJ CM jak również Studenckich Kołach Naukowych działających w PAIP WL UJ CM. Planowana jest również sesja poświęcona najnowocześniejszym metodom badawczym otwierającym możliwości szerokiej współpracy międzyuczelnianej. 

Zachęcamy do zgłaszania oryginalnych prac naukowych, dotychczas nie publikowanych. Zgłoszenie powinno zawierać streszczenie pracy w języku polskim, nie przekraczające 250 słów, podzielone na wstęp, metodykę, wyniki oraz wnioski, zawierające nazwiska wszystkich współautorów i afiliacje ośrodków, w których powstała praca. Wszystkie zgłoszone prace będą poddane ocenie Komitetu Naukowego. Najwyżej ocenione prace będą prezentowane w czasie sesji plenarnej, zaś pozostałe zakwalifikowane prace podczas sesji plakatowej. Autorzy najwyżej ocenionych publikacji zostaną zaproszeni do przygotowania pełnotekstowej wersji pracy przeznaczonej do publikacji w "Przeglądzie Lekarskim". Koszty publikacji zakwalifikowanych prac zostaną pokryte przez organizatorów Konferencji. 

W trakcie drugiego, szkoleniowego dnia Spotkań, w trzech sesjach prezentowane będą tematy kliniczne opracowane w oparciu o przypadki pacjentów leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Formuła sesji zakłada przeprowadzenie słuchacza przez proces diagnostyki różnicowej, badań laboratoryjnych i obrazowych oraz leczenia najczęściej występujących problemów klinicznych z pogranicza pediatrii i chirurgii dziecięcej. W sesjach wezmą udział wysokiej klasy specjaliści pracujący w USD oraz współpracujących ośrodkach klinicznych. W każdej sesji przewidziano czas na dyskusję, co zapewni słuchaczom możliwość pogłębienia wiedzy i rozwiania wszelkich wątpliwości. Tematami wiodącymi dnia szkoleniowego będą wymioty z krwią, zaburzenia świadomości oraz nagła duszność u małego dziecka. 

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch warsztatach szkoleniowych dotyczących zasad interpretacji elektrokardiogramu oraz badań obrazowych u dzieci. Formuła warsztatów zakłada umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału także poprzez wykorzystanie systemu interaktywnych pytań. Warsztaty zostaną powtórzone dwukrotnie, w trakcie każdego dnia konferencji. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w warsztatach prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci udziału. 

Mamy nadzieję, że bogaty i różnorodny program naukowo-dydaktyczny tegorocznych Spotkań zapewni możliwość wszechstronnego pogłębienia wiedzy klinicznej oraz otworzy nowe możliwości interdyscyplinarnej współpracy naukowej.


Organizatorzy:

PAIP CMUJ, USD, Fundacja USD 


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

pediatria, chirurgia dziecięca

Źródło:  http://www.spotkaniachirped.org.pl