Konferencje naukowe 2019

 

Estetyka jako narracja i metanarracja


-
Gdańsk

Konferencja poświęcona jest refleksji nad estetyką jako narracją i metanarracją. Współcześnie estetyka nie ogranicza się do wąskiego spectrum jej tradycyjnych zagadnień i zainteresowań. Przeciwnie, znakiem ostatnich dekad jest postępujące zjawisko estetyzacji życia, w wyniku czego gwałtownie rozszerza się sfera przedmiotów zainteresowania tej dyscypliny.
W konsekwencji rozwija się również wewnętrzna różnorodność nurtów teoretycznych ujęć tak nowych obszarów refleksji estetycznej, jak i jej tradycyjnych zagadnień. Ta polifoniczność estetyki często przedstawiana bywa jako jej słabość, kiedy wskazuje się na brak zgody co do fundamentalnych zagadnień i podstawowych pojęć czy też brak wspólnej i uznanej powszechnie metody etc. Może się ona jednak również jawić jako wartość, ujawnia bowiem możliwą jednoczesną prawomocność wielu narracji. Niezależnie od tej rozwijającej się wielości, wciąż, jak się zdaje, w mocy pozostaje hipotetyczna możliwość sformułowania syntetycznej koncepcji estetyki lub jej uniwersalnej narracji; być może, to sama estetyka może stać się meta-narracją całej, wyłaniającej się współcześnie, formacji kulturowej.
Konferencja skierowana jest do estetyków, filozofów sztuki, a także do historyków i krytyków sztuki, literaturoznawców, artystów, a ponadto do antropologów i kulturoznawców, socjologów, politologów, pedagogów i psychologów. Jej celem jest udzielenie głosu tym wszystkim, którzy w swoich badaniach uwzględniają aspekt estetyczny. Konferencja ma być także forum wypowiedzi dla studentów i młodych badaczy zainteresowanych tą problematyką.
W ramach konferencji proponujemy następujące sekcje: I. Blok pierwszy Sztuka a etyka i moralność; Sztuka a konstruowanie tożsamości; Sztuka a globalizacja. O możliwościach i formach różnego zaangażowania politycznego i społecznego;
II. Blok drugi: Przyroda i natura jako fenomen estetyczny; Od teorii piękna do teorii sztuki; Przemiany w sferze wartości estetycznych i artystycznych;
III. Blok trzeci: Sztuka i piękno w świecie życia codziennego; Sztuka masowa, popularna i przemysł kulturowy; Przestrzenie estetyzacji: design, miasto, moda, nauka etc.; Estetyka nowych możliwości (sztuka w sieci, estetyka intermedialności, multimedia); Słowo, dźwięk, obraz - korespondencja sztuk; Metakrytyka sztuki - krytyka artystyczna;

Podczas dwudniowej konferencji proponujemy realizację powyższej problematyki. Pierwszy dzień będzie miał charakter międzynarodowy i będzie współorganizowany przez środowisko czasopisma „ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”. Zapraszamy do zgłaszania referatów na pierwszy dzień w języku angielskim.
Drugi dzień konferencji dotyczyć będzie tej samej problematyki. Zapraszamy do zgłaszania referatów w języku polskim. W tym dniu odbędzie się również zebranie Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Istotną cechą konferencji będzie udzielenie głosu młodym badaczom (studentom i doktorantom), stąd w ramach konferencji przewidujemy specjalny panel przeznaczony dla studentów ostatnich lat oraz młodych doktorantów, mający charakter konkursu na najlepszy esej. Będzie to pierwszy etap eliminacji w konkursie organizowanym corocznie przez czasopismo “ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”. Zapraszamy do zgłaszania propozycji w obu językach konferencji.


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Estetyczne, Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Dyscypliny naukowe:

Filozofia

Słowa kluczowe:

estetyka, narracja