Konferencje naukowe 2019

 

Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych


-
Lublin

„Niezwykły”, niecodzienny, wyjątkowy, specyficzny, inny - jakkolwiek określilibyśmy ucznia, z którym spotykamy się w naszej praktyce dydaktycznej, jest on źródłem refleksji dydaktycznej wpływającej na rozwój naszych poglądów i sposobów nauczania oraz partnerem w badaniu. Jest to uczeń wybitnie uzdolniony lub napotykający trudności, pełen zapału do nauki lub niechętnie przystępujący do pracy, stawiający pierwsze kroki w szkole lub podejmujący się nauki języka obcego w starszym wieku, uczeń o określonych potrzebach edukacyjnych i wreszcie uczeń z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnością.
Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli i badaczy w dziedzinie dydaktyki języka, którym bliskie są następujące zakresy tematyczne:

1. Indywidualizacja w nauczaniu języków obcych: specyficzne potrzeby w procesie nauczania i uczenia się języka obcego w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) i w różnych kontekstach edukacyjnych.
2. Inteligencja i zdolności językowe w procesie nauczania i uczenia sie języka obcego.
3. Motywowanie do nauki języka obcego: jak motywować ucznia słabo zainteresowanego nauką języka obcego; jak pracować z uczniem szczególnie uzdolnionym. 
4. Strategie nauczania i uczenia się.
5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zespół ADHD, deficyty wzroku i słuchu, niepełnosprawność intelektualna itp.) na lekcji języka obcego – możliwości i ograniczenia.
6. Nauczanie języków obcych w integracji szkolnej.
7. Rola środowiska (rodzina, szkoła, poradnia itp.) w przyswajaniu języka przez uczniów z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnością.
8. Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
9. Specyfika nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych.


Organizatorzy:

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

uczeń, nauka języków

Źródło:  http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=2931