Konferencje naukowe 2019

 

XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Koła naukowe szkołą twórczego działania”


-
Olsztyn

MSKN ma charakter interdyscy­pli­narny, a jego celem jest wymiana osią­gnięć studenckich kół nauko­wych dzia­łających na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że prezentacje na­ukowych pasji połą­czone z malow­niczością olsztyńskiego cam­pusu i regionu dostarczą niezapo­mnia­nych wrażeń i twórczych inspiracji.

Obrady odbywać się będą w następują­cych sekcjach: 

1.      kształtowania i ochrony środowiska

2.      nauk biologicznych

3.      nauk ekonomicznych

4.      nauk geodezyjnych

5.      nauk humanistycznych

6.      nauk matematycznych i informatycznych

7.      nauk medycznych

8.      nauk o żywności

9.      nauk pedagogicznych

10.  nauk politycznych

11.  nauk prawnych

12.  nauk społecznych

13.  nauk technicznych

14.  nauk weterynaryjnych

15.  nauk zootechnicznych i produkcji zwierzęcej

16.  produkcji roślinnej

17.  sztuki


Organizatorzy:

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative oraz Koło Naukowe Architektów Krajobrazu Horyzont


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Pedagogika, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Matematyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Weterynaria, Geodezja i Kartografia, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

konferencja interdyscyplinarna, naukowa

Źródło:  http://www.uwm.edu.pl/mskn/